Εγγραφή στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Η διαδικασία αφορά την εγγραφή στο Μελισσοκομικό Μητρώο και είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον διατηρεί τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ή της έδρας του. Η αίτηση υποβάλεται είτε με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά πατώντας: ΕΔΩ

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (πυροσφράγιση κυψελών κ.λπ.).

Αριθμός αιτήματος: 475
Τελευταία ενημέρωση: 11-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Προϋποθέσεις

Η εγγραφή στο Μελισσοκομικό μητρώο είναι υποχρεωτική για πρόσωπα με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, εφόσον αυτά διατηρούν, εντός της ελληνικής επικράτειας, τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες, ως αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι αυτών.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι προαιρετική για μελισσοκόμους με λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες και πραγματοποιείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου και τα προνόμια που προβλέπονται. Μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους λιγότερες από πέντε (5) κυψέλες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, διατηρούν τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων τους.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

1. Δελτίο Ταυτότητας

2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

3. Βεβαίωση Μελισσοκομικού Συλλόγου για την κατοχή των κυψελών

4. Δύο φωτογραφίες

5. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών

5α. Σε περίπτωση αγοράς, απαιτείται το σχετικό τιμολόγιο και αντίγραφο αίτησης μεταβολής κατεχομένων κυψελών του πωλητή.

5β. Σε περίπτωση δωρεάς, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του δωρητή και αντίγραφο αίτησης μεταβολής κατεχομένων κυψελών του δωρητή.

Νομοθεσία

Νόμος 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α) Άρθρα 9

Υπουργική Απόφαση 175/118284/2023 (ΦΕΚ 2712/Β)

Υπουργική Απόφαση 140/106513/2021 (ΦΕΚ 1560/Β)

Εγκύκλιος 178/136702/2021

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στo αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κα Αντωνάκη Άννα, τηλ. 2813 407956, e-mail annaantonaki@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr