ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Χρόνος διεκπεραίωσης: ΑΜΕΣΑ

Αριθμός αιτήματος: 490
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας ως έμμισθος υπεράριθμος για λόγους υγείας.

1.Αίτηση για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμου για λόγους υγείας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Γενικής Χρήσης.

3.Πτυχίο Ιατρικής: α) Για κατόχους πτυχίων της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος. β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ (όπουαυτό απαιτείται). γ)Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου(με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ όπου απαιτείται) και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

4.Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Νοσοκομείου ή άλλου Κρατικού Φορέα.

7.Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί αποδοχής του ιατρού σε θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου για λόγους υγείας. Από την απόφαση θα προκύπτει ότι δεν υπηρετεί στη συγκεκριμένη θέση άλλος ειδικευόμενος ιατρός ως υπεράριθμος για λόγους υγείας.

8.Βεβαίωση του Διευθυντή του τμήματος που θα ειδικευτεί περί αποδοχής του ιατρού σε θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου για λόγους υγείας.

9.Οι άρρενες γιατροί θα προσκομίζουν πλήρες πιστοποιητικό της στρατολογικής τους κατάστασης.

10.Εαν στους προς ειδίκευση ιατρούς έχει χορηγηθεί βεβαίωση απαλλαγής της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου θα πρέπει να υποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

11.Ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό.

12.Εάν ο ιατρός έχει νοσηλευτεί εξ΄αιτίας της πάθησής του θα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση.

13.Εάν ο ιατρός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας θα υποβάλλονται πρόσφατες μαγνητικές τομογραφίες

14.Εάν ο ιατρός είναι μεταγγιζόμενος απαραίτητη η βεβαίωση του Κρατικού Νοσοκομείου που μεταγγίζεται που θα προκύπτει η συχνότητα των μεταγγίσεων.

15.Στην περίπτωση που ο γιατρός επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρ.3 άρθρου 82 του Ν.2071/1992(ΦΕΚ 123 Α) θα υποβάλλει και σχετική βεβαίωση του Δ/ντή του τμήματος που υπηρετεί.

Για υπηκόους κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.(άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου.(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν.4251/2014-ΦΕΚ/80/Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν.4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του Ν.4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 Ν.4251/2014) ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).

2.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Κολεγίου, ή Ελληνικού Πανεπιστημίου ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά από εξετάσεις.

Νομοθεσία

α)Της παρ.5 του άρθρου 23 και της παρ.3 του άρθρου 82 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α)

β)Της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α)

γ)Της παρ.11 του άρθρου 20 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α)

δ)Το άρθρο 41 του Ν.3418/2005 (ΦΕΚ 287 Α)

ε)Του άρθρου 30 του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α)

στ)Της παρ.4 του άρθρου 67 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α)

η)Λόγω της πολυπλοκότητας της Νομοθεσίας, η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον

δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες κυρία Παπαδάκη Μαρία τηλ. 2813410732 mpapadaki@crete.gov.gr