ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Αριθμός αιτήματος: 491
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση για απόκτηση ειδικότητας

2.Υπεύθυνη Δήλωση Γενικής Χρήσης ή Υπεύθυνη Δήλωση Κληρώσεων (σε περίπτωση συμμετοχής σε κλήρωση για την κάλυψη νεοσύστατης θέσης ειδίκευσης)

3.Πτυχίο Ιατρική: α) Για κατόχους πτυχίων της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος. β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου αυτό απαιτείται). γ)Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου(με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ όπου απαιτείται) και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

Για τους πολίτες της Ε.Ε. ή υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων (πλην Κυπρίων υπηκόων) κατόχους πτυχίου ιατρικής κράτους-μέλους χώρας της Ε.Ε απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Κολεγίου, ή Ελληνικού Πανεπιστημίου ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά από εξετάσεις.

4.Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Εάν δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση άσκηση ιατρικού επαγγέλματος υποβάλλεται αρχικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και βεβαίωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωση άσκηση ιατρικού επαγγέλματος και στη συνέχεια με την έκδοσή της υποβάλλεται σχετικό φωτοαντίγραφο στην Υπηρεσία μας.

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.(άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου.(κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν.4251/2014-ΦΕΚ/80/Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρώ (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν.4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του Ν.4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 Ν.4251/2014) ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).

6.Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα της προεκπαίδευσης στο νοσοκομείο (εφ’ όσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου).

7.Πιστοποιητικό/ά νοσοκομείου/ών ή απόφαση αναγνώρισης από ΚΕ.Σ.Υ., για κάθε προϋπηρεσία ειδίκευσης του ιατρού.

8.Σε περίπτωση που ο γιατρός υποβάλλει νέα αίτηση λόγω αλλαγής ειδικότητας ή διακοπής της για συνέχιση σε άλλο νοσοκομείο το οποίο δίνει παραπάνω χρόνο άσκησης, απαραίτητη είναι η παραίτηση του γιατρού από το νοσοκομείο που υπηρετεί και η υποβολή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και βεβαίωσης παραίτησης.

9.Εφ’ όσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην κύρια ειδικότητα, απαραίτητη είναι η δήλωση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας της απόφασης τοποθέτησης στο προκαταρκτικό στάδιο.(Με την εξαίρεση των αιτήσεων υπηρετούντων ιατρών σε άγονο αγροτικό για τους οποίους απαιτείται υποβολή βεβαίωσης ανάληψης υπηρεσίας στο άγονο αγροτικό ή εχόντων εκπληρώσει το προκαταρκτικό στάδιο με την υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού άσκησης ή σχετικής απόφασης αναγνώρισης από το ΚΕ.Σ.Υ.).

Λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες κυρία Παπαδάκη Μαρία τηλ. 2813410732 mpapadaki@crete.gov.gr