Χορήγηση Επισημείωσης Σφραγίδας της Χάγης

Νόμιμη επικύρωση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσιών εγγράφων, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν.1497/1984 θα βρείτε την κατάσταση κρατών για τα οποία απαιτείται η σφραγίδα της Χάγης (apostille) στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Χρόνος διεκπεραίωσης: 12 έως 14 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 120
Τελευταία ενημέρωση: 30-03-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στην υπηρεσία μας πρωτότυπα υπογεγραμμένα έγγραφα , από τους έχοντες την αρμοδιότητα (Δ/ντές και νόμιμους αναπληρωτές τους)των υπηρεσιών του οργανισμού μας, , για να επιβεβαιωθεί, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Περιφέρειας, η υπογραφή του τελικού υπογράφοντος και να χορηγηθεί με πρόσθεμα η Σφραγίδας της Χάγης (apostille) . Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους (βλ. κατάλογο χωρών για τις οποίες χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης). Κατά την έννοια της παρούσας Σύμβασης (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α)τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β)τα διοικητικά έγγραφα, γ)τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ)οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρήσεως, θεωρήσεις για βεβαία χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α)στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β)στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη. Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμβάσεως βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Συμφώνως με το άρθρο 6 της παρούσας Συμβάσεως, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης.

Προϋποθέσεις

  1. Να συμπεριλαμβάνεται το κράτος που θα χρησιμοποιηθεί η επισημείωση στα κράτη που ορίζει η σύμβαση της Χάγης ΒΛΕΠΕ: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
  2. Τα έγγραφα να είναι πρωτότυπα και κατάλληλα υπογεγραμμένα από τους Υπαλλήλους της Περιφέρειας (με δικαίωμα υπογραφής για σφραγίδα Χάγης)
  3. Τα έγγραφα που προσκομίζονται στην Περιφέρεια Κρήτης για σφραγίδα Χάγης , να έχουν εκδοθεί από Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: https://www.ypes.gr/apostille-2/
  4. Η επισημείωση χορηγείται ανά Νομό , αναλόγως με την έδρα της εκδούσας αρχής (Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Λασίθι)

Δικαιολογητικά

Αιτηση

Ταυτοτητα

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης για νομικά πρόσωπα

Νομοθεσία

Ν.1497/1984

Ν.2503/1997

Ν.3852/2010

29446/20-8-2014 ΥΠ.ΕΣ.

ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/οίκ.13033/05-5-2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Διοικητικού Οικονομικού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα

τηλ.: 2813410381

Email: chr.kakoudaki@crete.gov.gr