Έκδοση Απόφασης για Άδεια Σύστασης Δικαιοπραξίας

Εκδίδεται απόφαση για άδεια σύστασης δικαιοπραξίας (αγορά, δωρεά, μίσθωση άνω των έξι ετών, εγγραφή προσημείωσης ,κατάσχεση κ. α., μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ανά Περιφερειακή Ενότητα Στρατιωτικής Αρχής ,σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος οι οποίες ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 25 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 121
Τελευταία ενημέρωση: 05-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1.Να βρίσκεται το ακίνητο σε περιοχή στρατιωτικού ενδιαφέροντος

2.Προσκόμιση πρωτότυπων τοπογραφικών διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 με χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000 και να αναφέρεται σ΄ αυτά ο ιδιοκτήτης-πωλητής

3.Η αίτηση υποβάλλεται από τον αγοραστή

Προϋποθέσεις

1.Να βρίσκεται το ακίνητο σε περιοχή στρατιωτικού ενδιαφέροντος

2.Προσκόμιση πρωτότυπων τοπογραφικών διαγραμμάτων στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 με χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000 και να αναφέρεται σ΄ αυτά ο ιδιοκτήτης-πωλητής

3.Η αίτηση υποβάλλεται από τον αγοραστή

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση που δίνει η Υπηρεσία μας για να συμπληρωθούν συγκεκριμένα στοιχεία
  2. Τρία (3) τοπογραφικά διαγράμματα, με πρωτότυπη υπογραφή, στα οποία να φαίνεται ο ιδιοκτήτης ,η σαφής θέση του ακινήτου, χάρτης Γ.Υ.Σ. 1:50.000 με ηλεκτρονική ένδειξη της θέσης του ακινήτου.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου όλων των συμβαλλομένων (τα ξενόγλωσσα επικυρωμένα από δικηγόρο).
  4. Εάν αφορά σε νομικό πρόσωπο -Νόμιμη εκπροσώπηση με τα σχετικά δικαιολογητικά -Απόφαση Δ.Σ. ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που να εγκρίνει την αιτιολογία της σύστασης δικαιοπραξίας -Φωτοτυπία ταυτότητας του εκπροσώπου
  5. Εάν αφορά σε ανήλικα -Υπογραφές από τους έχοντες τη γονική μέριμνα (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και γνήσιο υπογραφών ) -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ταυτότητα ανηλίκου ( εάν υπάρχει) και ταυτότητες των γονέων.

Νομοθεσία

Ν.1892/1990

Ν.1914/1990

Ν.3978/2011

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Διοικητικού Οικονομικού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 00344 Email: amayraki@crete.gov.gr