Χορήγηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας ΧΜΕ

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 125
Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία με την υπηρεσία είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email, είτε προσωπικά.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email.
Ο υπάλληλος παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση, εάν είναι πλήρη τα δικαιολογητικά, την πρωτοκολλάει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη για την ολοκλήρωσή του.
Ο πολίτης προσέρχεται στην υπηρεσία με την ταυτότητα του για την παραλαβή της βεβαίωσης άδειας

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση άδειας ΧΜΕ απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ΧΜΕ. Απόκτηση συγκεκριμένης προϋπηρεσίας και κατόπιν εξετάσεων.

Παράβολα


Για τη χορήγηση άδειας ΧΜΕ Β’ ομάδας απαιτούνται:
23 € για το διοικητικό μέρος
20 € για το θεωρητικό μέρος
Ανάλογα με την ειδικότητα σύμφωνα με τον (Πίνακα Παραβόλων) για το πρακτικό μέρος

Για τη χορήγηση άδειας ΧΜΕ Α’ ομάδας απαιτούνται:
31 € για το διοικητικό μέρος
20 € για το θεωρητικό μέρος
Ανάλογα με την ειδικότητα σύμφωνα με τον (Πίνακα Παραβόλων) για το πρακτικό μέρος

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Δύο (2) Πρόσφατες Φωτογραφίες

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

4. Άδεια Εργασίας ή Παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.

5. Απαιτούμενα παράβολα για τη χορήγηση άδειας ΧΜΕ
6. Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα

7. Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας:
α) Μισθωτοί:
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο ενδιαφερόμενος και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα , κάτοχο σχετικής αδείας, υπό τις οδηγίες ή και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. Ο εποπτεύων μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.
Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη, του εποπτεύοντος (αριθμός αδείας, εκδούσα αρχή), τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί καθώς επίσης και τα στοιχεία του μηχανήματος έργου.

• Για όσους εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
1. Τις καταστάσεις εργαζομένων θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας
2. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του εποπτεύοντας και
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
- Αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύοντα
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου:
- Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργο, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
*Εφόσον ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχειρήσεως
• Για όσους εργάζονται με σύμβαση έργου:
1. Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
2. Σύμβαση έργου που έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ , από την οποία να προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχοληθήκατε
3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδειας του εποπτεύοντας και
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
- Αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύοντα
* Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου:
- Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
*Εφόσον ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχειρήσεως

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες:
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει:
• τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του
• ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό άδειας του εποπτεύοντος
• ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και
• ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.2., 2.3 και 2.4 του άρθρου 6 του Π.Δ.113/2012

- Στοιχεία για την έναρξη άσκησης επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε , με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο χειριστή ή πρόσωπο που είχε αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου
- Αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας
- Τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης ή χρησιδανείου του μηχανήματος έργου ή άλλο δικαιολογητικό που να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του το μηχάνημα.

γ) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ πρέπει να συνοδεύονται και από
• Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως βοηθός χειριστής ή χειριστής μηχανημάτων έργου ή
• Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του χειριστή μηχανημάτων έργου εφόσον διαθέτει ανάλογη άδεια χειριστή ή για την περίπτωση βοηθού χειριστή, ανάλογη βεβαίωση αναγγελίας

8. Τη βεβαίωση προϋπηρεσίας συνοδεύει άδεια κυκλοφορίας ή τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης ή χρησιδανείου του μηχανήματος ή άλλο δικαιολογητικό που να προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης/εργοδότης έχει στη διάθεσή του το μηχάνημα

9. Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου.

10.Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β’. (Δεν απαιτείται στην περίπτωση των Μ.Ε. που ανήκουν στην ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης)

Νομοθεσία

Π.Δ.113/12 (ΦΕΚ 197 Α')

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410450 Email: sdrakaki@crete.gov.gr