Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών Σωματείου

Κατατίθενται στην Υπηρεσία κάθε χρόνο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο (υπογραφή & όνομα) ή άλλο, εξουσιοδοτημένο από τον πρόεδρο, πρόσωπο.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η θεώρηση των βιβλίων και η έναρξη της εποπτείας είναι άμεση.

Αριθμός αιτήματος: 165
Τελευταία ενημέρωση: 22-06-2022

Δικαιολογητικά

Α. Κατάθεση Οικονομικών στοιχείων:

Þ Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού ετήσιας απολογιστικής Γ.Σ. παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον οικονομικό, τον ειδικό οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και απαλλάσσει των ευθυνών του το Δ.Σ.
Συνημμένα εμπεριέχονται:


α) Οικονομικός Απολογισμός παρελθόντος έτους (υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. και θεωρημένος από τον Γραμματέα του Δ.Σ.)

Σε περίπτωση που τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, θα πρέπει να διευκρινίζεται εντός των Πρακτικών της Γ.Σ. ο τρόπος κάλυψης αυτών των Εξόδων (π.χ. από τα μέλη του Δ.Σ.) .

β) Ειδικός Οικονομικός Απολογισμός Χρηματοδότησης ΓΓΑ από το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» παρελθόντος έτους (υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. και θεωρημένο από τον Γραμματέα του Δ.Σ.) (σε περίπτωση που έχει γίνει χρηματοδότηση από το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ») με επισυναπτόμενα :

i. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εφόσον το ποσό της κρατικής επιχορήγησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) συνολικά. Άρθ. 83 του ν. 4727/2020). (δεν ισχύει για τον Ειδ. Οικονομικό απολογισμό του 2021)

Χρήσιμος σύνδεσμος: https://mef.diavgeia.gov.gr/faq

ii. Αποδεικτικό καταθετήριου επιχορήγησης.

iii. Τα ποσά των εξόδων του συλλόγου συνοδεύονται από παραστατικά των οποίων τα αποδεικτικά, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία μας, οποτεδήποτε ζητηθούν, ανεξαρτήτως του συνόλου των ετησίων επιχορηγήσεων του συλλόγου και την υποχρέωση ανάρτησης αυτών στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

γ) Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην υπηρεσία έως

30/9 παρελθόντος έτους).

δ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής παρελθόντος έτους (με εισήγηση απαλλαγής Δ.Σ.) (υπογεγραμμένη από την Επιτροπή και θεωρημένη από τον Γραμματέα του Δ.Σ.).

ε) Έντυπο Ν Φορολογικού έτους δύο χρόνων πριν από το τρέχων (π.χ. για κατάθεση στοιχείων του 2022, θα πρέπει να γίνει κατάθεση έντυπου του Ν του 2020). Σε περίπτωση που το σωματείο ιδρύθηκε το τρέχων ή το περσινό έτος δεν υποβάλλει το έντυπο του Ν.

στ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

ζ) Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από την εφορία.

η) Πρόσφατο Πιστοποιητικό μεταβολών.

Β. Κατάθεση στοιχείων σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών:

Þ Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. Αρχαιρεσιών.

Συνημμένα εμπεριέχονται:

α) Θεωρημένο Αντίγραφο από την Κατάσταση παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς εντάξει μελών (ονόματα-υπογραφές)

β) Ορισμός Δικηγόρου ο οποίος προεδρεύει της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

γ) Απόσπασμα πρακτικών προκήρυξής τους από τη Γ.Σ. (ημερομηνία – εκλογή εφορευτικής επιτροπής).


δ) Πλήρη και υπογεγραμμένα πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. (Θεωρημένα αντίγραφα).


ε) Θεωρημένα αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα (εκλογή προεδρείου).


στ) Πίνακας με στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
(Γενικά: οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Γραμματέα του Δ.Σ)

Þ Αν δεν μεσολάβησαν εκλογές, σημειώνεται στην αίτηση: ότι το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό, που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.

Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

Þ Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από την Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).

Þ Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενων τα οποία χρήζουν αδείας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).

Þ Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.

Γ. Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια βιβλία έχουν απωλεσθεί ή καταστραφεί:

Þ Δήλωση Απώλειας ή καταστροφής από το βιβλίο συμβάντων του οικείου Αστυνομ. Τμήματος η της Π.Υ.

Þ Βιβλία προς Θεώρηση (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται αρχικά και θα σφραγίζεται η αρίθμηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Στην περίπτωση αίτησης για Βεβαίωση Θεώρησης και Τήρησης βιβλίων

Þ Προσκόμιση όλων των βιβλίων για έλεγχο

Νομοθεσία

Ν.2725/1999 (Α΄ 121)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,