Θεώρηση – Ακύρωση Βιβλίων Σωματείου ή Ενώσεως ή Ομοσπονδίας

Ζητείται από την υπηρεσία μας η Θεώρηση/Ακύρωση Βιβλίων Σωματείου – Ενώσεως ή Ομοσπονδίας με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή (υπογραφή & όνομα) ή άλλο, εξουσιοδοτημένο από τον πρόεδρο, πρόσωπο.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η θεώρηση των βιβλίων και η έναρξη της εποπτείας είναι άμεση.

Αριθμός αιτήματος: 166
Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2022

Δικαιολογητικά

Þ Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του.

(Οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του)

Ή

Þ Δήλωση ότι το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.

Τα έξι (6) βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν/ακυρωθούν είναι:

· Μητρώο Μελών Σωματείου (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

· Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

· Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

Νομοθεσία

Ν.2725/1999 (Α΄ 121)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,