Κλείσιμο σωματείου λόγω παύσης λειτουργίας ή συγχώνευσης

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας το κλείσιμο σωματείου λόγω παύσης λειτουργίας ή συγχώνευσης, με αίτηση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο (υπογραφή & όνομα) ή άλλο, εξουσιοδοτημένο από τον πρόεδρο, πρόσωπο.

Αριθμός αιτήματος: 172
Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2022

Δικαιολογητικά

1. Επικυρωμένο πιστοποιητικό διαγραφής από το οικείο Πρωτοδικείο λόγω παύσης ή συγχώνευσης.

2. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την οικεία ∆.Ο.Υ.

3. Πρέπει να ακυρωθούν όλα τα βιβλία:

α) Μητρώο µελών Σωµατείου (φυλλοµετρείται ανά φύλλο).

β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (φυλλοµετρείται ανά φύλλο).

γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (φυλλοµετρείται ανά σελίδα).

δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (φυλλοµετρείται ανά σελίδα).

ε) Πρακτικά ∆ιοικητικού Συμβουλίου (φυλλοµετρείται ανά σελίδα).

στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων (φυλλοµετρείται ανά φύλλο).

ζ) Μητρώο Αθλουµένων Μελών (Σκοποβολής).

η) Αρχείο διεξαγωγής αγώνων (Σκοποβολής).

θ) Βιβλίο κατεχομένων όπλων (Σκοποβολής).

ι) Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων (Σκοποβολής).

4. Κατάθεση σφραγίδων Σωµατείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας.

5. Πρακτικό εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων του Σωµατείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας από τους αρμόδιους εκκαθαριστές.

Νομοθεσία

Ν.2725/1999 (A΄ 121)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,