Αίτηση αδειοδότησης εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας και χρήσης ζώων εργαστήριου (ΠΚ-ΚΑΦ-1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ- 1

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 40 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 209
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης καταθέτει είτε ψηφιακά είτε με προσέλευση στην Υπηρεσία τη συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Μετά την υποβολή της αίτησης από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης η Υπηρεσία, εντός 30 ημερών, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων και συντάσσει έκθεση ελέγχου, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής στον/στους υπεύθυνο/υπευθύνους.

Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του Π.Δ. 56/2013 εκδίδεται από την Υπηρεσία απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης η οποία αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται μέσω e-mail.

Δικαιολογητικά

Η Αίτηση συνοδεύεται από :

α) τη λεπτομερή περιγραφή των χώρων, με κάτοψη αυτών

β) τη λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων

γ) τα στοιχεία του/των υπεύθυνου/ων της εγκατάστασης, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ΠΔ 56/2013

δ) τα στοιχεία του/των προσώπου/ων των άρθρων 23 ΠΔ 56/2013 παράγραφος 1 και 24

ε) τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης και κατάρτισης του/των προσώπου/ων των περιπτώσεων γ) και δ)

στ) υπεύθυνη δήλωση του/των προσώπου/ων των περιπτώσεων γ) και δ), ότι πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 22, 23 και 24, του ΠΔ 56/2013 κατά περίπτωση

ζ) τα στοιχεία των μελών της επιτροπής παρακολούθησης και γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων

η) το είδος ή τα είδη των ζώων και τη δυναμικότητα ανά είδος

θ) υπόδειγμα του μορφότυπου και του τρόπου καταγραφής των αρχείων ζώων του άρθρου 29 του ΠΔ 56/2013

Νομοθεσία

ΠΔ 56/2013 (ΦΕΚ106 Α΄), Άρθρα 19 έως 34

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη,

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr