Έγκριση πραγματοποίησης πρωτοκόλλου διαδικασιών σε ζώα σύμφωνα με το Π.Δ.56/2013 (ΠΚ-ΚΑΦ-3 Α, Β)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-3 Α,Β

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην υπηρεσία ή ψηφιακά.

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 40 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 212
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος μελετά το Π.Δ. 56/2013 (ΦΕΚ106 Α΄) προκειμένου:

α) Να συμπληρώσει την Αίτηση Αδειοδότησης Πρωτοκόλλου και τη Μη Τεχνική Περίληψη Πρωτοκόλλου και να τις καταθέσει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων της εγκατάστασης στην οποία θα διενεργήσει την ή τις διαδικασίες, αλλά και

β) Να γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις.

Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων και με συνημμένη τη γνωμάτευση αυτής, καταθέτει τη διορθωμένη αίτηση και μη τεχνική περίληψη στην Υπηρεσία

Η άδεια πρωτοκόλλου παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται στη θυρίδα του.

Προϋποθέσεις

Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης για πλήρη & ορθή αίτηση συνοδευόμενη από θετική γνωμάτευση της επιτροπής αξιολόγησης πρωτοκόλλων προβλέπεται από το ΠΔ 56/2013, άρθρο 40 και είναι 40 ημέρες. Ο αναμενόμενος χρόνος διεκπεραίωσης για πλήρη & ορθή αίτηση συνοδευόμενη από θετική γνωμάτευση της επιτροπής αξιολόγησης πρωτοκόλλων είναι 10 ημέρες

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση αδειοδότησης πρωτοκόλλου

2. Μη τεχνική περίληψη

3. Εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων της εγκατάστασης στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες στα ζώα.

Νομοθεσία

ΠΔ 56/2013 (ΦΕΚ106 Α΄), Άρθρα 35 έως 44

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη,

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr