Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης τροφίμων Ζ.Π. που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 15523/2006 (ΠΚ-ΚΔΥ- 7 )

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-7

Η υποβολή της αίτησής σας μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία μας αλλά και ψηφιακά.

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 220
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία την αίτηση (ΠΚ-ΚΔΥ-7 ), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

3. Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον ενημερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του.

4. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο τουλάχιστον δύο (2) επισήμων κτηνιάτρων πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για έγκριση ή μη.

5. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας τη διαβιβάζει στην Αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

6. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου ενημερώνεται άμεσα ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

7. Η Αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ λαμβάνοντας υπόψη: α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και το συμπληρωμένο ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης έντυπο ελέγχου και β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΕΦΕΤ ή της Αρμόδιας Δ/νσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης με κοινοποίηση στην επιχείρηση τροφίμων. Η χορήγηση ή μη αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της παραγράφου από τη Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ.

Προϋποθέσεις

Οι εγκαταστάσεις που απαιτούν έγκριση για σχετικές δραστηριότητες εγκρίνονται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και άλλες συναφείς απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής. Συνίσταται ωστόσο η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κάτοψη της εγκατάστασης πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνιάτρων διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος καλείται μέσα σε δέκα (10) επιπλέον ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο.

2. Ακριβής περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία

    • στη δυναμικότητα.
    • στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

3. Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (πχ ταυτότητα, διαβατήριο).

4.Τα νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου [Γ.Ε.ΜΗ.], αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

Νομοθεσία

- ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β/31- 8-2006) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1288/τεύχος Β΄1763/22.05.2017)

- Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004, 852/2004

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr g.antonarakis@crete.gov.gr