Ένσταση-Αίτηση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής για επανεξέταση κατασχεθέντων τρόφιμων ζωικής προέλευσης (ΠΚ-ΚΔΥ- 16)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-16

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 2 έως 5 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 223
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, με απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών πενταμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από:

α) τέσσερις (4) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός εκείνων που διενήργησαν την κατάσχεση και εκτός εκείνων που συμμετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης,

β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, το μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιόβαθμων αυτός με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.

Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα, στα οποία ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι κοντά στην εκπνοή του.

Προϋποθέσεις

Για κατασχεθέντα τρόφιμα με βάρος μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) κιλών ή με αξία μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ καθώς και για υλικά σε επαφή με τρόφιμα αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ η επιχείρηση δύναται να ασκήσει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση, η οποία κατατίθεται στην Υπηρεσία εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση του πρακτικού – έκθεσης επανεξέτασης.

Παράβολα

Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ

Δικαιολογητικά

Κτηνιατρική έκθεση κατάσχεσης

Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων ευρώ (500 €), κωδικός 7761, κατάσταση «πληρωμένο»

Νομοθεσία

άρθρο 7 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32, 11-02-2014)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr g.antonarakis@crete.gov.gr