Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής για Νομικά Πρόσωπα

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για νομικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής για Νομικά Πρόσωπα.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 213 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος

Αριθμός αιτήματος: 225
Τελευταία ενημέρωση: 02-02-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

Α. Ο ενδιαφερόμενος να ιδρύσει Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης,

Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού, Ερασιτεχνική Σχολή Χορού, απευθύνεται στην υπηρεσία μας όπου και υποβάλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3919/2011, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 (για τις Ανώτερες Σχολές, Ερασιτεχνικές Σχολές).

Β. 1) Η υπηρεσία μας ελέγχει τα δικαιολογητικά του κτηρίου (και συγκροτεί Επιτροπή που πραγματοποιεί αυτοψία στο εν λόγω κτήριο) ενώ μεταβιβάζει τα δικαιολογητικά του Ιδρυτή και του Δ/ντη στη Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΤ προκειμένου να γίνει σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών (Δραματικής Τέχνης ή Χορού αντίστοιχα) του άρθρου 25, του Ν 1158/81.

2) Στην περίπτωση των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού η Περιφέρεια ελέγχει το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμετοχή του ΥΠ.ΠΟ.Τ στη διαδικασία (με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 3 της ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/107296/9-11-2011 οπότε και τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται για γνωμοδότηση στο ΥΠΠΟΤ).

Γ. 1) Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης, Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού, ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού η Περιφέρεια προβαίνει σε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος.

2) Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας χορηγείται σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο (κατά την εγκύκλιο αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΕΕ/Φ22/14539/68/17-2-2012)ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β, η οποία αναφέρει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου Σχολής με τη συγκεκριμένη επωνυμία – προσωνυμία στο συγκεκριμένο κτήριο

Παράβολα

α) Για ίδρυση ή μεταβίβαση 440,20€.

β) Για μεταστέγαση 146,73€.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ//7388/7.2.1994 «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) καταβάλλονται:

Α) Παράβολο 440,20 ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.

Β) Παράβολο 146,73 ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις αιτήματος μεταστέγασης Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.

Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με νεότερη Κ.Υ.Α.

Δικαιολογητικά

1) Είδος της Σχολής (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερη Σχολή Χορού):

Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής: Χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη): α) Προτεινόμενος εκπρόσωπος : β) Προτεινόμενος Δ/ντης:

2) Αντίγραφο καταστατικού (ή οργανισμού λειτουργίας, εσωτερικού κανονισμού κλπ) του αιτουμένου την ίδρυση Σχολής Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού δικαίου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται η κατάθεσή του στο οικείο Πρωτοδικείο).

3) Αντίγραφο συνεδρίασης του οργάνου διοίκησης του ΝΠΙΔ, με το οποίο: α) ορίζεται ο εκπρόσωπος στην υπό ίδρυση Ανώτερη Σχολή (εκ των διοικούντων το ΝΠΙΔ, ή των μελών του ΝΠ), β) προτείνεται ο Δ/ντης της Ανώτερης Σχολής.

4) Για τον οριζόμενο εκπρόσωπο: Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών που να παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας ενός από τα κύρια μαθήματα του προγράμματος σπουδών (άρθρο 4 του Ν. 1158/81 και 3 παρ. 7α του Ν. 2557/97). Τα προσόντα των καθηγητών αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 370/83. (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής).

5) Για τον οριζόμενο εκπρόσωπο: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6) Για τον οριζόμενο εκπρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση ότι «Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.»

7) Για τον οριζόμενο εκπρόσωπο: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες.

8) Για τον οριζόμενο εκπρόσωπο (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

9) Για τον οριζόμενο εκπρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη iii) δεν έχει πτωχεύσει.

10) Παράβολο για ίδρυση ή μεταβίβαση 440,20€. Για μεταστέγαση 146,73€, δεν υποβάλλεται εφόσον το ΝΠΙΔ έχει φοροαπαλλαγή- ατέλεια.

11) Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα - υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού (και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτηρίου β. ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία – προσωνυμία της Σχολής, και γ. διεύθυνση, αριθμός, πόλη.

12) Τομή στη θέση της κλίμακος, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.

13) Υπεύθυνη δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτηρίου. Στη δήλωση αναγράφεται και το βάρος των φορτίων. Ελάχιστο επιτρεπτό: 350 kg/m2

14) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτηρίου (χορηγείται από την Πολεοδομία μετά από σχετική αίτηση). (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου ‘’αυθαίρετου’’ οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).

15) Άδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν. (Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο προορίζεται για Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Χορού αντίστοιχα).

16) Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Σχολής Χορού.

17) «Βεβαίωση Πυρασφαλείας», συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από σχετική αίτηση).

18) Για το Δ/ντη: α) Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης: Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Δραματικής Σχολής, ή πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Θεατρολογίας, ή

β) Ανώτερης Σχολής Χορού: Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Καθηγητή Χορού αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής Χορού.

Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής.

19) Για το Δ/ντη: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

20) Για το Δ/ντη: Υπεύθυνη Δήλωση ότι «Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.»

21) Για το Δ/ντη: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ - υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό: α) για Αν. Σχολή Δραματικής Τέχνης για τουλάχιστον δεκαετή ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Θέατρο ή σε Δραματική Σχολή ως Καθηγητής και διοικητικές ικανότητες ή β) για Αν. Σχολή Χορού για αποδεδειγμένα ανώτερα προσόντα καλλιτεχνικής επιδόσεως, με δεκαετή προϋπηρεσία ως Δ/ντης ή Καθηγητής Σχολής Χορού και διοικητικές ικανότητες).

22) Για το Δ/ντη (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

23) Συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα των καθηγητών ανά διδασκόμενο μάθημα (όχι δικαιολογητικά).

Τα μαθήματα αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΠΔ. 370/83 για Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και στο άρθρο 23 του ΠΔ 372/83 για Ανώτερη Σχολή Χορού.

24) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής.

Νομοθεσία

Νόμος 1158/13.05.1981 , (ΦΕΚ 127), «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού».

Π.Δ. 370/83

ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 2664/Β/2011).

Το με αριθμ. πρωτ. 35006/10.04.2012 (ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β) έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με θέμα « Ίδρυση Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης»

Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/248398/5351/1895/580/25.05.2018

(ΑΔΑ: ΩΣΠ84653Π4-ΖΒΨ) με θέμα «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης»

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσοτερες πληροφορίες : Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17 Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο, τηλ.: 2813410454, 2813410459, Email: gavrilaki@crete.gov.gr, ikontakis@crete.gov.gr