Χορήγηση αριθμού καταχώρισης για την σφαγή και διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004 (ΠΚ-ΚΔΥ-12)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-12

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 228
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία την αίτηση (ΠΚ-ΚΔΥ-12), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

3. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο 2 κτηνιάτρων, με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, προβαίνει σε διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για καταχώριση ή μη.

4. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, εκδίδεται απόφαση καταχώρισης της εγκατάστασης

5.Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της Δ/νσης απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

6. Η απόφαση καταχώρισης παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Τμήμα ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋποθέσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής. Συνίσταται ωστόσο η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κάτοψη της εγκατάστασης πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνιάτρων διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος καλείται μέσα σε δέκα (10) επιπλέον ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004, τα αγροκτήματα εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων, τα οποία σφάζουν μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) πουλερικά και λαγόμορφα ετησίως, δύνανται να προμηθεύουν:

α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή στο αγρόκτημα τους ή/και στην εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό ή/και

β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα του αγροκτήματος (εφεξής οικεία Περιφερειακή Ενότητα), μέχρι εκατόν πενήντα (150) ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα χωρίς τεμαχισμό, την εβδομάδα, δικής τους παραγωγής, τα οποία σφάζονται εντός του αγροκτήματος σε χώρους σφαγής που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Αριθμ. 2379/82701/2016 (ΦΕΚ Β’ 2330, 27-07-2016) , διατηρούνται και μεταφέρονται υπό ψύξη, ώστε η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 4 °C και εκτίθενται προς πώληση μόνο σε ψυγείο προθήκη.

Δικαιολογητικά

1. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο.

2. Ακριβής περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

3. Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (πχ ταυτότητα, διαβατήριο).

4. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα ετησίως.

Νομοθεσία

ΥΑ Αριθμ. 2379/82701/2016 (ΦΕΚ Β’ 2330, 27-07-2016)

περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr