Αίτηση καταχώρισης φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) (ΠΚ-ΚΔΥ- 11)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-11

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 229
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία την αίτηση (ΠΚ-ΚΔΥ- 11 ), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

3. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο ελεγκτών, με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας προβαίνει σε διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) και εισηγείται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για καταχώριση ή μη.

4. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, εκδίδεται απόφαση καταχώρισης της εγκατάστασης.

5. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της Δ/νσης απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

6. Η απόφαση καταχώρισης παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Τμήμα ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋποθέσεις

«Φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας» είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού

Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθ. 370910/14.5.2011 (Β΄642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι :

α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και

β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.

Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.

Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV.

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης.

Δικαιολογητικά

1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ

2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο

3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

Νομοθεσία

ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr