Διακρατική Υιοθεσία

Η Διακρατική Υιοθεσία αποτελεί μια μορφή υιοθεσίας, σύμφωνα με την οποία ένα ζευγάρι ή ένα μεμονωμένο άτομο υιοθετεί ένα παιδί από το εξωτερικό.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 6 μήνες

Αριθμός αιτήματος: 247
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Διακρατική Υιοθεσία

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να προβούν σε Εθνική Υιοθεσία (δηλαδή να προβούν στην υιοθεσία ενός παιδιού που προστατεύεται σε Δομή Παιδικής προστασίας) και σε Διακρατική Υιοθεσία δηλαδή να υιοθετήσουν ένα παιδί από χώρα του εξωτερικού.

Ανάλογα με την χώρα στην οποία θα απευθυνθούν θα ακολουθήσουν και συγκεκριμένη διαδικασία.Ειδικότερα υπάρχουν χώρες που περιλαμβάνονται στη «Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη Διακρατική Υιοθεσία» και χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται σ ’αυτήν.Η επικαιροποιημένη λίστα των χωρών στις οποίες έχει ισχύ η Σύμβαση της Χάγης ή των χωρών που πρόκειται να εισχωρήσουν στη Σύμβαση της Χάγης στο μέλλον θα πρέπει να αναζητείται από την επίσημη ιστοσελίδα της Χάγης: HCCH , www.hcch.net (The Apostille Section).

Α. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση που ο πολίτης αιτείται υιοθεσία παιδιού από χώρες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Χάγης είναι η εξής :

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους θετούς γονείς στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής. Στο έντυπο της αίτησης δεν δηλώνεται το προτιμώμενο φύλο και η ηλικία του προς υιοθεσία τέκνου από τους υποψήφιους θετούς γονείς. Αφού ελεγχθεί η πληρότητα και η εγκυρότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών διεξάγεται Κοινωνική Έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα και ικανότητα των υποψηφίων θετών γονέων να υιοθετήσουν και συντάσσεται Βεβαίωση Καταλληλόλητας.Στη συνέχεια όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα πρέπει να θεωρηθούν με την σφραγίδα apostille (Σχετικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη διαδικασία αλλά και για το ποιες Υπηρεσίες θέτουν τη σφραγίδα της Χάγης για κάθε έγγραφο μπορούν να δοθούν από την Υπηρεσία μας).Όταν ολοκληρωθεί ο φάκελος διαβιβάζεται σε μεταφραστή/στρια από το Πιστοποιημένο Μητρώο Μεταφραστών προκειμένου να μεταφραστούν όλα τα σχετικά έγγραφα στην γλώσσα που απαιτείται, και στη συνέχεια μέσω της Υπηρεσίας μας ο πλήρης πλέον φάκελος διαβιβάζεται στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών προκειμένου να επανελεγχθούν και να διαβιβαστούν στην αντίστοιχη Αρχή της χώρας προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου.

Β. Η διαδικασία που ακολουθείται για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης είναι η εξής :

Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους θετούς γονείς απευθείας στη χώρα προέλευσης του τέκνου μέσω του Προξενείου της συγκεκριμένης χώρας που βρίσκεται στην Ελλάδα.Στη συνέχεια προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας σχετικό έγγραφο από το Προξενείο και οι υποψήφιοι θετοί γονείς καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν από τη χώρα προέλευσης ενώ υποβάλλουν ταυτόχρονα και τα προβλεπόμενα από την ελληνική Νομοθεσία.Αφού γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος των ανωτέρω δικαιολογητικών πραγματοποιείται κοινωνική έρευνα και εκδίδεται βεβαίωση καταλληλόλητας.Στη συνέχεια τα εν λόγω έγγραφα, αφού επικυρωθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στέλνονται για μετάφραση σε μεταφραστή/στρια από το πιστοποιημένο Μητρώο Μεταφραστών και στη συνέχεια αφού επικυρωθούν από το Προξενείο του επιλεγμένου κράτους, που βρίσκεται στην Ελλάδα, ο ολοκληρωμένος φάκελος αποστέλλεται στην Χώρα προέλευσης του παιδιού.

Εκτός από τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υιοθεσία παιδιού από χώρα που περιλαμβάνεται ή όχι στη Σύμβαση της Χάγης υποβάλλονται και τα επιπρόσθετα εκείνα δικαιολογητικά που πιθανόν θα ζητήσει η επίσημη Αρχή Υιοθεσιών της χώρας προέλευσης του προς υιοθεσία τέκνου.

Τα κράτη μέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλλει αντίταξη ως προς την ένταξή τους στη Σύμβαση της Χάγης και συνεπώς η Σύμβαση της Χάγης δεν ισχύει μεταξύ της χώρας μας και αυτών των κρατών είναι :Τυνησία, Περού, Κιργιζίας , Μογγολία, Ουζμπεκιστάν .

Στα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να τεθεί η σφραγίδα της Χάγης (apostille), αν αυτά απευθύνονται σε χώρα που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Η σφραγίδα αυτή είναι απαραίτητη για να γίνονται δεκτά τα δημόσια έγγραφα μεταξύ οποιουδήποτε κράτους έχει προσχωρήσει σε αυτή τη Σύμβαση και οποιονδήποτε κρατών δεν έχουν προβάλλει αντίρρηση κατά της προσχώρησής του.Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι το κόστος της μετάφρασης αλλά και της επικύρωσης (εάν πρόκειται για χώρα εκτός Σύμβασης της Χάγης) των απαιτούμενων δικαιολογητικών βαραίνει τους υποψηφίους θετούς γονείς, οι οποίοι οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και μετά την περαίωση της υιοθεσίας σε θέματα που αφορούν την προσαρμογή του παιδιού στο νέο του περιβάλλον και την παροχή διαφόρων συμβουλών.

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά(επισυνάπτεται)

2.Πρώτη υπεύθυνη δήλωση( επισυνάπτεται)

3.Δεύτερη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)

Νομοθεσία

1. Ν. 2447/1996 σχετικά με ‘’Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή

ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων

υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές

διατάξεις’’.

2. Ν. 3765/2009 σχετικά με την ‘’Σύμβαση για την προστασία των

παιδιών και την συνεργασία σχετικά με τη Διακρατική Υιοθεσία ‘’ που

υπογράφηκε στην Χάγη στις 29-5-1993.

3. Ν. 4538/2018 σχετικά με «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της

Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις».

4. Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα GDPR (679/2016)

που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25/5/2018.

5. Π.Δ.226/20-9-1999 σχετικά με τις «Υπηρεσίες και οργανώσεις

αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων

και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία

προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών».

6. Υπουργική Απόφαση Δ11 53189/2249/11-10-2018 «Διακρατικές

Υιοθεσίες: Αναγνωρισμένες Υπηρεσίες –Δικαιολογητικά-

Διαδικασίες».

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410209