Προσθήκη προϊόντων άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσθήκη προϊόντων άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημερες

Αριθμός αιτήματος: 266
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Α. τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συμβατά με τα είδη που προβλέπεται να πωλούνται σύμφωνα με την Υ.Α. 9181/2022 (ΦΕΚ 433/Β΄/7.2.2022).

Β. τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συμβατά με το αντικείμενο του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης.

Γ. έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,

Δ. έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης .

Ε. έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή.

ΣΤ. ο πωλητής έχει προσκομίσει δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) από την οποία προκύπτει ότι παράγει το είδος ή τα είδη για τα οποία αιτείται την προσθήκη στην άδειά του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι, τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο.

Ζ ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

Η. προσκομίζονται η άδεια κυκλοφορίας και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) του δηλούμενου προς χρήση οχήματος

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο αδείας.

3. Τελευταία Δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ.

4. Υπεύθυνη Δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α.(παρέχεται από την υπηρεσία) .

5. Αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο.

Νομοθεσία

Άρθρα 18 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 9181/2022 (ΦΕΚ 433/Β΄/7.2.2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410452, 2813410457