Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου (ΦΕΚ 82 Α΄/9-5-2016)

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εως 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 269
Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας.

Περιγραφή διαδικασίας

1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/μενη υποβάλλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, Αναγγελία Έναρξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το οινολογικό εργαστήριο (εφεξής Δ.Α.Ο.Κ.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, η αρµόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της νόµιµης έναρξης λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου.

3. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, ή σε κάθε περίπτωση αν δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. εντός των δύο (2) προαναφερόµενων µηνών, εγγράφει το οινολογικό εργαστήριο στο Μητρώο Οινολογικών Εργαστηρίων και το οινολογικό εργαστήριο ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως.

*Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

2. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχολούμενου οινολόγου, σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ.243/1969 (ΦΕΚ Α’/144).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος ότι το οινολογικό εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2016 (ΦΕΚ 82/Α/2016).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αναγγέλλοντος στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου επιστήμονα.

5. Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης πλήρους ή μερικής απασχόλησης του οινολόγου ή σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου από νομικά πρόσωπα υποβάλλονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους επιπλέον, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, τα εξής: Καταστατικό της εταιρίας νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο συνοδευόμενο με Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας Αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ και ΕΠΕ ή αποδεικτικό δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1. Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρίας.

3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση από το Πρωτοδικείο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές Αρχές*.

Νομοθεσία

1. ΠΔ 51/2016 (ΦΕΚ 82/Α/2016)

2. Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 4619/99242/2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΜΒ4ΔΔ)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες