Έγκριση σκοπιμότητας και λειτουργικότητας κατασκευής αγροτικής αποθήκης α) 15m2 (λιθόκτιστης) και β) μεγαλύτερη των 15m2-

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες . Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 15 ημέρες.

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία. Ανατρέξτε στα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης στην καρτέλα Πρόσβαση και Επικοινωνία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5-10 ΗΜΕΡΕΣ

Αριθμός αιτήματος: 284
Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1.Ο πολίτης καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για έγκριση σκοπιμότητας αγροτικής αποθήκης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2 Ακολουθεί διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών.

3. Διενεργείται αυτοψία.

4. Εφόσον πληρούνται προυποθέσεις χορηγείται η σχετική βεβαίωση.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση έγκρισης για ανέγερση αγροτικής αποθήκης είναι το αγροτεμάχιο να καλλιεργείται από τουλάχιστον μια καλλιεργητική περίοδο πριν και το είδος και μέγεθος της καλλιέργειας να δικαιολογεί κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας την ύπαρξη αποθήκης.

Το μέγεθος και το είδος της εκμετάλλευσης καθορίζουν το μέγεθος της αποθήκης.

Παράβολα

Δεν υπάρχουν.

Δικαιολογητικά

1. Τοπογραφικά Διαγράμματα (2 σειρές) με αποτυπωμένη την αποθήκη ή άλλα υπάρχοντα κτίρια και τα μέτρα από τα όρια.

2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια (2 σειρές) ανάλογα της σκοπιμότητας και λειτουργικότητας του κτίσματος.

3. Συμβόλαια ή Ε9 (τελευταίου έτους).

4. Άλλα αποδεικτικά για την ύπαρξη καλλιέργειας (ΟΣΔΕ)

Νομοθεσία

ΦΕΚ 1843Β/13-05-2020

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες