Αγροτική Αποθήκη έως και 15 τ.μ. - Έγκριση Σκοπιμότητας και Λειτουργικότητας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση σκοπιμότητας και λειτουργικότητας αγροτικής αποθήκης έωςκαι 15 τ.μ. (Λιθόκτιστης), δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δέκα (10) έως πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 284
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

- Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση έγκρισης για ανέγερση αγροτικής αποθήκης είναι το αγροτεμάχιο να καλλιεργείται από τουλάχιστον μια καλλιεργητική περίοδο πριν και το είδος και μέγεθος της καλλιέργειας να δικαιολογεί κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας την ύπαρξη αποθήκης.

- Το μέγεθος και το είδος της εκμετάλλευσης καθορίζουν το μέγεθος της αποθήκης.

- Η έγκριση χορηγείται κατόπιν διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και τη διενέργεια αυτοψίας.

Παράβολα

Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα του αγροτεμαχίου με τη θέση της αποθήκης εις διπλούν

2. Τίτλο ιδιοκτησίας και Ε9

3. Ε1 και Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους

4. Ενιαία δήλωση ενίσχυσης τρέχοντος έτους

5. Βεβαίωση χρήσης γης

6. Προέγκριση από την πολεοδομία

Νομοθεσία

ΦΕΚ 1843Β/13-05-2020

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κο Χανιωτάκη Χαρίλαο, τηλ. 2813 407952, e-mail hchaniotakis@crete.gov.gr και

κο Τρυπιδάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407951, e-mail gtripidakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr