Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής: Προϊόντα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για τα σημεία διάθεσης

Η βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσή της.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Μέχρι 50ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 291
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα,

Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές),

Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος,

Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί,

Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο,προϊόντα από σουσάμι,

ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων,

Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.

Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα.

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β/2014).

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.

ΙΒ. Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο

Προϋποθέσεις

Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλε­κτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Η Αίτηση Εγγραφής υπέ­χει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75) και σε αυτήν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΟ, καθώς και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Η Δ.Α.A.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας,στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η μονάδα τροφίμων οικοτε-χνικής παρασκευής (εφεξής αρμόδια Δ.Α.A.Κ.) και στην οποία έχει ορισθεί υπεύθυνος για το ΚΗΜΟ, ενημερώνε­ται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΗΜΟ, για την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής της παρ. 2.

4. Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρμόδια Δ.Α.A.Κ. εντός είκοσι (20 ) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητικό έλεγχο των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).» - ΤΡΟΠΟΠ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 345/23924/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

5. α) Η αρμόδια Δ.Α.A.Κ. ενημερώνει τον ενδιαφερό­μενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή μη της Αίτησης Εγγραφής του, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητι­κών σύμφωνα με την παρ. 4.

β) Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερό­μενου στο ΚΗΜΟ και με το μήνυμα ηλεκτρονικού τα­χυδρομείου της περ. α΄ αποστέλλει και τον μοναδικό Αριθμό Εγγραφής του υπεύθυνου της μονάδας. Η αρ­μόδια Δ.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός Αριθμός Εγγραφής του. Ο Αριθμός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι ο κωδικός του Νομού και η αύξουσα σειρά εγ­γραφής σε σύνολο Χώρας, με επιπλέον το γραμματικό πρόθεμα GR.

γ) Αν η Αίτηση Εγγραφής απορριφθεί, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. α΄, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους η Αίτηση Εγγραφής απορρίφθηκε, καθώς και το δικαίωμα άσκησης ένστασης και τις προ­θεσμίες υποβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Παράβολα

e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014 (10€)

Πλοηγούμαστε στον Ιστότοπο του "TAXIS" και επιλέγουμε πατήστε εδώ->e-παραβόλο

Επιλέγουμε το κουμπί "Χορήγηση Παραβόλου"

Στα τρία πρώτα πεδία της αίτησης επιλέγουμε αντίστοιχα :

από την πτυσσόμενη λίστα του πρώτου πεδίου «Φορέας Δημοσίου» την επιλογή «Αγροτικής Ανάπτυξης /Τοπογραφική –Αλιεία –Οικοτεχνία ΚΗΜΟ,

από την πτυσσόμενη λίστα του δεύτερου πεδίου «Κατηγορία Παραβόλου» επιλέγουμε την επιλογή «Επαγγελματίες Αγρότες για Οικοτεχνία -ΚΗΜΟ» και

απο την αναπτυσσόμενη λίστα του τρίτου πεδίου «Τύπος Παραβόλου» επιλέγουμε την επιλογή «Εγγραφή ή Ανανέωση από ΚΗΜΟ» οπότε και εμφανίζεται το ποσό του παραβόλου που είναι 10 ευρώ,

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία με τα προσωπικά μας στοιχεία και πατάμε το κουμπί «Υποβολή Αιτήματος».

Τέλος εκτυπώνουμε το e-paravolo και αφού το πληρώσουμε με τους τρόπους που υποδεικνύονται στο τέλος της αίτησης συμπληρώνουμε το φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την υπηρεσία της ΔΑΑΚ και κατόπιν συννενόησης με τους υπεύθυνους υπαλλήλους παραδίδεται ο φάκελος.

Δικαιολογητικά

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής:

α) βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

β) αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,

γ) απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014,

δ) Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4.

ε) όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, επιπλέον των ανωτέρω δήλωση αυτών με την οποία δηλώνουν ότι:

αα) Το γάλα που μεταποιούν δεν υπερβαίνει τις ποσότητες της παρ. 3, του άρθρου 6, της 3724/162303/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014).

ββ) Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα, που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή τους.

γγ) Τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία διάθεσης από τους ίδιους". -

δδ) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3724/162303 ( ΦΕΚ 3438/22.12.2014) κοινής υπουργικής απόφασης..

2. Το προσωπικό της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση. και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Νομοθεσία

Αριθμ. 4912/120862/15 (ΦΕΚ 2468 Β/17-11-2015) : Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες