Έγκριση Αντικατάστασης Σκάφους

1. Ο αιτών προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, συμπληρώνει την αίτηση και συνυποβάλλει ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον τρίτο, αυτός πρέπει είτε να φέρει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, είτε πληρεξούσιο για την υποβολή της, ενώ αν αποσταλεί ταχυδρομικώς πρέπει να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας του φακέλου και εφόσον αυτός είναι πλήρης, διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΑΑΤ), προκειμένου αυτή να εκφράσει τη γνώμη της. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση διευκρινιστικών εγγράφων προκειμένου να καταστήσει σαφέστερη την εικόνα της κάθε περίπτωσης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα. Αφού εξασφαλισθεί κατά τον τρόπο αυτό η πληρότητα του φακέλου, ακολουθεί η προαναφερθείσα αποστολή.

3. Μετά την παραλαβή της Σύμφωνης Γνώμης του Υπουργείου, η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 60 ημέρες . Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 305
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Παράβολα

-

Δικαιολογητικά

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων, επισημαίνοντας ότι γίνονται αποδεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε 2 αντίγραφα το καθένα

1. Άδεια Αλιείας σκάφους(ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της άδειας),

2. Έγγραφο Εθνικότητας εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

3. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή/και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

4. Άδεια πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

5. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

6. Βεβαίωση Συλλόγου (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 της Δ/νσης Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ),

Σε 1 αντίγραφο το καθένα

7. Ε1 και Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους,

8. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ.

9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,

10. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με γνήσιο της υπογραφής α) για το επάγγελμά του, β) για το αν έχει ή όχι λάβει οικονομική ενίσχυση για το σκάφος του, γ) για τον αν έχει υποβάλει αίτηση για διάλυση,

11. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

12. Βεβαίωση εκπροσώπησης από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εφόσον το σκάφος ανήκει σε Ναυτική Εταιρεία (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

13. Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:……………………………………………………….

14. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι Γρι γρι ή Μηχανότρατα δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 5 έως 8.

Νομοθεσία

1) Β.Δ. 666/1966,

2) Π.Δ. 261/1991,

3) Ν.3852/2010

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Βάλλα Ελένη, τηλ. 2813 407948, e-mail evalla@crete.gov.gr και

κo Μπιγιάκη Σταύρο, τηλ. 2813 407949, e-mail s.bigiakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr