Έγκριση για τη μετονομασία ή/και τη μεταλεμβολόγηση/μετανηολόγηση αλιευτικού σκάφους

1. Ο αιτών προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, συμπληρώνει την αίτηση και συνυποβάλλει ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον τρίτο, αυτός πρέπει είτε να φέρει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, είτε πληρεξούσιο για την υποβολή της, ενώ αν αποσταλεί ταχυδρομικώς πρέπει να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας του φακέλου και εφόσον αυτός είναι πλήρης, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση της αιτηθείσας πράξης. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση διευκρινιστικών εγγράφων προκειμένου να καταστήσει σαφέστερη την εικόνα της κάθε περίπτωσης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα. Αφού εξασφαλισθεί κατά τον τρόπο αυτό η πληρότητα του φακέλου, ολοκληρώνεται η έκδοση της αιτηθείσας πράξης.

Αριθμός αιτήματος: 307
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

1. Άδεια Αλιείας σκάφους (ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της άδειας),

2. Έγγραφο Εθνικότητας εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

3. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή/και

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

4. Άδεια πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης(ευκρινές φωτοαντίγραφο),

5. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

6. Βεβαίωση Συλλόγου (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 της Δ/νσης Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ),

7. Ε1 και Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους,

8. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου για το επάγγελμά του,

9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,

10. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

11. Βεβαίωση εκπροσώπησης από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εφόσον το σκάφος ανήκει σε Ναυτική Εταιρεία (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

12. Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:……………………………………………………….

13. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι Γρι γρι ή Μηχανότρατα δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 5 έως 9.

Νομοθεσία

Σχετική νομοθεσία

1) Β.Δ. 666/1966,

2) Π.Δ. 261/1991,

3) Ν.3852/2010

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Βάλλα Ελένη, τηλ. 2813 407941, e-mail evalla@crete.gov.gr και

κο Μπιγιάκη Σταύρο, τηλ. 2813 407949, e-mail s.bigiakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr