Χορήγηση κωδικών ΟΣΠΑ

1. Ο αιτών πλοιοκτήτης προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, συμπληρώνει την αίτηση και συνυποβάλλει ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, ο κάθε πλοιοκτήτης θα λαμβάνει το δικό του κωδικό ή αν έχει εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος πλοιοκτήτη) το σύνολο των κωδικών.

2. Ακολουθεί έλεγχος των στοιχείων και ανατίθεται στον αιτούντα, κωδικός ΟΣΠΑ για συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες . Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι αυθημερόν (με την προϋπόθεση της ολοκληρωμένης κατάθεσης δικαιολογητικών).

Αριθμός αιτήματος: 309
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

(Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων, επισημαίνοντας ότι γίνονται αποδεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).

1. Άδεια Αλιείας Σκάφους (ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της άδειας),

2. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

3. Άδεια εκτέλεσης πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

4. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

5. Βεβαίωση εκπροσώπησης από την Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εφόσον το σκάφος ανήκει σε Ναυτική Εταιρεία (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:…………………………………………………….

Νομοθεσία

1) Β.Δ. 666/1966,

2) Υ.Α. 2287/40083/07-04-2015

3) Ν.3852/2010

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Βάλλα Ελένη, τηλ. 2813 407941, e-mail evalla@crete.gov.gr και

κο Μπιγιάκη Σταύρο, τηλ. 2813 407949, e-mail s.bigiakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr