Χορήγηση άδειας αλιείας αχινού

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες . Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 10 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 310
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Δικαιολογητικά

(Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων, επισημαίνοντας ότι γίνονται αποδεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).

1. Άδεια Αλιείας Σκάφους (ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της άδειας),

2. Έγγραφο Εθνικότητας εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

3. Άδεια πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

4. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

5. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

6. Βεβαίωση Συλλόγου (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 έγγραφο της Δ/νσης Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ),

7. Ε1 και Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους,

8. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ

9. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου για το επάγγελμά του,

10. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,

11. Άδεια καταδυτικής συσκευής από την αρμόδια Λιμενική αρχή (εφόσον αιτείται για την καταδυτική),

12. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

13. Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:…………………………………………………….

Νομοθεσία

1. Β.Δ. 666/1966,

2. Π.Δ. 261/1991,

3. Ν.3852/2010

4. Π.Δ 65/2014

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες