Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από αποβιώσαντα

1. Ο αιτών προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Κρήτης, συμπληρώνει την αίτηση και συνυποβάλλει ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον τρίτο, αυτός πρέπει είτε να φέρει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, είτε πληρεξούσιο για την υποβολή της, ενώ αν αποσταλεί ταχυδρομικώς πρέπει να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας του φακέλου και εφόσον αυτός είναι πλήρης, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση της αιτηθείσας πράξης. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση διευκρινιστικών εγγράφων προκειμένου να καταστήσει σαφέστερη την εικόνα της κάθε περίπτωσης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα. Αφού εξασφαλισθεί κατά τον τρόπο αυτό η πληρότητα του φακέλου, ολοκληρώνεται η έκδοση της αιτηθείσας πράξης.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 50 ημέρες. Ο αναμενόμενος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 10 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 313
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

1. Άδεια Αλιείας σκάφους (ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων της άδειας),

2. Έγγραφο Εθνικότητας εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

3. Άδεια πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

4. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή/και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφόσον διαθέτει το σκάφος (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

5. Αστυνομική Ταυτότητα Kληρονόμων (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

6. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας Kληρονόμων εφόσον πρόκειται για αλιείς (ευκρινές φωτοαντίγραφο),

7. Βεβαίωση Συλλόγου κληρονόμων εφόσον πρόκειται για αλιείς (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 έγγραφο της Δ/νσης Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ),

8. Ε1 και Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους καθώς και τυχόν άλλα κατά περίπτωση διευκρινιστικά αυτών έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο/οι κληρονόμος/οι αποζεί/ούν από την αλιεία,

9. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του κληρονόμων για το επάγγελμά τους, εφόσον πρόκειται για αλιείς,

10. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα κληρονόμων εφόσον πρόκειται για αλιείς ,

11. Στην περίπτωση που ο κληρονόμος είναι μόνιμος κάτοικος άλλης Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας) και κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 6 έως 10 και απαιτείται Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας) της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος και στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι επαγγελματίας αλιέας και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη μεταβίβαση σκάφους στο όνομά του,

12. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου,

13. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από Δήμο

14. Από το Πρωτοδικείο Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος,

15. Από το Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του θανόντος Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς,

16. Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης : α) Αντίγραφο Διαθήκης, β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν έχει δημοσιευτεί άλλη διαθήκη εκτός της προσκομισθείσας,

17. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Διαθήκης : Από το Πρωτοδικείο Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης,

18. Σε περίπτωση παραίτησης κληρονόμου / κληρονόμων από δικαιώματα κληρονομιάς : Αντίγραφο της δήλωσης αποποίησης από το Πρωτοδικείο (γίνεται 4 μήνες από το θάνατο),

19. Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς από τη ΔΟΥ ή Αντίγραφο Δήλωσης Φόρου Κληρονομιάς.

20. Άλλα τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα:………………………………………………………

21. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι Γρι γρι ή Μηχανότρατα δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 6 έως 11.

Νομοθεσία

1) Β.Δ. 666/1966,

2) Π.Δ. 261/1991,

3) Ν.3852/2010

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Βάλλα Ελένη, τηλ. 2813 407941, e-mail evalla@crete.gov.gr και

κο Μπιγιάκη Σταύρο, τηλ. 2813 407949, e-mail s.bigiakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr