ΤΠΦΕ - Χορήγηση Έγκρισης και Αλφαριθμητικού Κωδικού Αναγνώρισης σε Επιχειρήσεις με Εγκαταστάσεις Συσκευασίας Ελαίων (EL)

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης και Αλφαριθμητικού Κωδικού αναγνώρισης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας Ελαίων, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 317
Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Η έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων και η χορήγηση του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισής τους, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση, δίδεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ελαίας Ελαιολάδου και Επ. Ελιάς, της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης έχει την κάτωθι μορφή:

ΕL 40_ _ _

Τα δύο πρώτα στοιχεία συμπληρώνονται με τα γράμματα EL (χαρακτηριστικά της χώρας ELLAS). Τα δυο επόμενα με τον κωδικό 40 (χαρακτηριστικός για τις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου και πυρηνελαίου). Τα τελευταία τρία ψηφία συμπληρώνονται με τον αριθμό αναγνώρισης της επιχείρησης.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις συσκευασίες των ελαίων που συσκευάζει η επιχείρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

α) Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό υποβολής στην αρμόδια αρχή της γνωστοποίησης για την άσκηση της δραστηριότητας της συσκευασίας ελαίων σύμφωνα με το Ν. 4442/2016 (Α’230) ή κοινοποίηση της γνωστοποίησης που υποβάλλεται προκειμένου μία επιχείρηση να λειτουργήσει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 32790/392/Φ.15 (1061 Β’/2017).

β) Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και των δεξαμενικών χώρων.

γ) Τα νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες, Ν.Π.Δ.Δ., συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών:

γα) επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την κτήση νομικής προσωπικότητας,

γβ) αντίγραφο του καταστατικού ή του κανονισμού λειτουργίας, θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης αυτών και βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές τους και

γγ) νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής τους.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ και βεβαίωση περί μη διακοπής τους.

Νομοθεσία

ΥΑ 1018/104012/20 (ΦΕΚ 1678 Β/04-05-2020) : Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κα Σαπαλίδου Ελένη, τηλ. 2813 407914, e-mail esapalidou@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr