Χορήγηση της έγκρισης και του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων (EL)

Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης έχει την κάτωθι μορφή:

ΕL 40

Τα δύο πρώτα στοιχεία συμπληρώνονται με τα γράμματα EL (χαρακτηριστικά της χώρας ELLAS). Τα δυο επόμενα με τον κωδικό 40 (χαρακτηριστικός για τις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου και πυρηνελαίου). Τα τελευταία τρία ψηφία συμπληρώνονται με τον αριθμό αναγνώρισης της επιχείρησης.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5-10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 317
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2022

Παράβολα

-

Δικαιολογητικά

Οι αιτούντες μαζί με την αίτηση προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό υποβολής στην αρμόδια αρχή της γνωστοποίησης για την άσκηση της δραστηριότητας της συσκευασίας ελαίων σύμφωνα με το ν. 4442/2016 (Α’230) ή κοινοποίηση της γνωστοποίησης που υποβάλλεται προκειμένου μία επιχείρηση να λειτουργήσει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 32790/392/Φ.15 (1061 Β’/2017).

β) Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και των δεξαμενικών χώρων.

γ) Τα νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες, Ν.Π.Δ.Δ., συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών:

γα) επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την κτήση νομικής προσωπικότητας,

γβ) α ντίγραφο του καταστατικού ή του κανονισμού λειτουργίας, θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης αυτών και βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές τους και

γγ) νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής τους.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ και βεβαίωση περί μη διακοπής τους.

4. Η έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων και η χορήγηση του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισής τους, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση, δίδεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ελαίας Ελαιολάδου και Επ. Ελιάς, της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις συσκευασίες των ελαίων που συσκευάζει η επιχείρηση.

Νομοθεσία

Αριθμ. 1018/104012/20 (ΦΕΚ 1678 Β/04-05-2020) : Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες