Έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του Ν.2244/1994

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του Ν.2244/1994

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Αριθμός αιτήματος: 334
Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία,

ii. Έλεγχος αυτών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κοινοποίηση στους συναρμόδιους φορείς.

Προϋποθέσεις

i. Η Υ.Δ. -Παράρτημα Ι, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά

i. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία έχει τη μορφή που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534/2020 (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, κατά περίπτωση.

Νομοθεσία

Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168Α/1994), Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534/20 (ΦΕΚ 1976 Β/22-5-2020)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr