Αίτηση δήλωση νέας σύνδεσης υδροληψίας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 372
Τελευταία ενημέρωση: 20-06-2022

Δικαιολογητικά

  1. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  2. Βεβαίωση ΚΕΠΠΥΕΛ περί επαγγελματία αγρότη (μόνο για το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού)
  3. Φωτοαντίγραφο της άδειας χρήσης νερού

(& τον πίνακα αρδευόμενων αγροτεμαχίων)

  1. Τοπογραφικού διαγράμματος του κτήματος ή απόσπασμα από ορθοφωτοχάρτη από το Εθν. Κτηματολόγιο με σημειωμένη τη θέση της υδροληψίας και του δυσμενέστερου γεωργοτεχνικά αγροτεμαχίου που πρόκειται να αρδευτεί
  2. Φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού σε περίπτωση σύστασης ομάδας ή Καταστατικού σε περίπτωση εταιρίας
  3. e -Παράβολο 50 ευρώ (κωδ.3787) & Απόδειξη πληρωμής


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες 2813407960 giannadakiste@crete.gov.gr