Εξαίρεση κατεδάφισης και άδεια ίδρυσης Μονάδων Κτηνοτροφίας

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 30 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 382
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εδώ μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας.

Δικαιολογητικά

Ø Αίτηση του Κτηνοτρόφου

Ø Τεχνική Έκθεση

Ø Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης

Ø Αρχιτεκτονικά σχέδια

Ø Έγκριση Μελέτης Διάθεσης Αποβλήτων – Λυμάτων ή Βεβαίωση μη παραγωγής Αποβλήτων (Δ/νση Δημόσιας Υγείας)

Ø Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Βεβαίωση απαλλαγής (Δ/νση Ανάδειξης & Προστασίας Περιβάλλοντος)

Ø Έγγραφο της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Ø Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης (Δ/νση Δασών)

Ø Τελεσιδικία Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης (Δ/νση Δασών)

Ø Βεβαίωση Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Κτισμάτων για Κτηνοτροφική χρήση (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)

Ø Βεβαίωση χρήσης γης (Πολεοδομία)

Ø Βεβαίωση Δήμου

Ø Οικοδομική Άδεια

Ø Άδεια Διάθεσης Λυμάτων (Δ/νση Ανάδειξης & Προστασίας Περιβάλλοντος)

Ø Υπεύθυνη Δήλωση του Κτηνοτρόφου που αφορά τα Ζωικά Υποπροϊόντα και ότι τα Αιγοπρόβατα φέρουν Ενώτια

Ø Συμβόλαια Ιδιοκτησίας, Μισθωτήρια ή Αποδοχής Κληρονομιάς των Αγροτεμαχίων

Ø Διάφορα άλλα Έγγραφα Υπηρεσιών κατά περίπτωση

Ø Αίτηση – Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών)

Ø 2-3 Φωτογραφίες του κοπαδιού των Αιγοπροβάτων που να αποδεικνύουν ότι τα ζώα φέρουν Ενώτια (μόνο για Κτηνοτροφικές Μονάδες Ελευθέρας Βοσκής, όπου δεν υπάρχουν κτίσματα)

Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εις τριπλούν

Νομοθεσία

ΚΑΝ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813407939, 952,951