ΟΙΝΟΣ - Πιστοποίηση Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & Ποικιλιακού

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση πιστοποίησης οίνου ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακού, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 392
Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Για οίνους Π.Ο.Π. διενεργείται δειγματοληψία και γίνεται αναλυτική και οργανοληπτική εξέταση. Η αρμόδια Δ.Α.Α. Π.Ε. με βάση τα αποτελέσματα των οργανοληπτικών και αναλυτικών εξετάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διοικητικούς ή τους τυχόν επιτόπιους ελέγχους αποφασίζει εάν ο οίνος θα πιστοποιηθεί ως οίνος Π.Ο.Π.

Για τους οίνους που θα πιστοποιηθούν ως Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακοί οίνοι χορηγείται στην επιχείρηση πιστοποιητικό για κάθε ποικιλία ξεχωριστά. Στην περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα η αρμόδια Δ.Α.Α. Π.Ε. ενημερώνει σχετικά την εν λόγω επιχείρηση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια Δ.Α.Α. Π.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, αιτιολογώντας την απόφαση της αυτή.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι:

ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ Π.Ο.Π.:

- Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων.

ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ Π.Γ.Ε. ή ΠΟΚΙΛΙΑΚΟΥΣ

- Πέντε (5) εργάσιμες ήμερες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πιστοποίηση.

Στην περίπτωση που αγοράζεται ή μεταφέρεται πρώτη ύλη (σταφύλια/γλεύκος) για παραγωγή ποικιλιακού οίνου σε εγκατάσταση της ίδιας ή άλλης επιχείρησης, από διάφορες αμπελουργικές περιοχές εκτός αρμοδιότητας Δ.Α.Α. Π.Ε. του τόπου πιστοποίησης ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε:

- Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης ή

- Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί η αρμόδια Αρχή πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα παραγωγής τους, υποβάλουν με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. αίτηση πιστοποίησης μετά από την υποβολή της δήλωσης παραγωγής, σύμφωνα με τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς 2018/273 και 2018/274.

Η ετήσια διαδικασία πιστοποίησης των οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών οίνων.

Παράβολα

Απαιτείται η πληρωμή e-παραβόλου και η έκδοση της απόδειξης πληρωμής:

Κατηγορία

Ποσότητα προς Πιστοποίηση (HL)

Ποσό (Ευρώ)

Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ

0-1.000

1.001-10.000

10.001 και άνω

100

200

300

Τύπος παραβόλου:

- Οίνος Π.Ο.Π.: 5653

- Οίνος Π.Γ.Ε. μικρότερης περιοχής Νομού: 5654

- Οίνος Π.Γ.Ε. Νομού: 5655

- Οίνος Π.Γ.Ε. Διαμερίσματος: 5656

- Ποικιλιακοί οίνοι: 5657.

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να γίνει πατόντας: ΕΔΩ (θα χρειαστείτε κωδικούς TAXISnet)

Δικαιολογητικά

1. Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μετά την δήλωση παραγωγής. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση λόγω μη ολοκλήρωσης του τρυγητού ο οινοπαραγωγός οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Α.Α. Π.Ε.:

  • Δήλωση παραγωγής με τις ποσότητες των οίνων που έχει παράξει έως τότε, την οποία θα συμπληρώσει μετά το πέρας του τρυγητού ή
  • Παραστατικά από τα οποία αποδεικνύεται η ποσότητα, η προέλευση (κωδικοί αμπελοτεμαχίων) και η ποικιλία σταφυλιών της πρώτης ύλης.

2. Ε-παράβολο βάσει του ανωτέρω πίνακα & απόδειξη πληρωμής.

3. Ε-παράβολο οργανοληπτικής εξέτασης οίνου Π.Ο.Π. & απόδειξη πληρωμής (μόνο για αίτηση πιστοποίησης οίνου Π.Ο.Π.).

Επισημένεται ότι:

1. Προκειμένου να επισημανθεί ένας οίνος ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακός, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε παράγεται για την ίδια την επιχείρηση είτε για τρίτους (φασόν) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση από άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε, μεταφέρθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής του εκτός εάν η μεταφορά του γίνει σε εγκατάσταση η οποία υπάγεται στην χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του τόπου όπου παρήχθη και η επιχείρηση που παρέλαβε τα σταφύλια τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(ΦΕΚ 3324/27.12.2013) και προσκομίσει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ιδίας. Στην περίπτωση που αγοράζεται ή μεταφέρεται πρώτη ύλη (σταφύλια/γλεύκος) για παραγωγή οίνου Π.Γ.Ε ή ποικιλιακού οίνου σε εγκατάσταση της ίδιας ή άλλης επιχείρησης, από διάφορες αμπελουργικές περιοχές εκτός αρμοδιότητας Δ.Α.Α. Π.Ε. του τόπου πιστοποίησης, η επιχείρηση η οποία παραλαμβάνει τα σταφύλια ή παράγει γλεύκος έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013 (ΦΕΚ 3324/27.12.2013). Η αρμόδια Δ.Α.Α. Π.Ε. του τόπου πιστοποίησης δύναται, να ζητήσει άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικά ή με φαξ) στοιχεία για την επιλεξιμότητα του εν λόγω προϊόντος από την Δ.Α.Α. Π.Ε. του τόπου εσοδείας των σταφυλιών/γλευκοποίησης η οποία θα πρέπει να εξακριβώσει τα απαιτούμενα στοιχεία με διοικητικό ή/και επιτόπιο έλεγχο και να την ενημερώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί η αρμόδια Αρχή πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης.

2. Το κόστος της πιστοποίησης βαρύνει την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μητρώο καταβάλλουν ετησίως ανταποδοτικό τέλος το οποίο υπολογίζεται με βάση την αίτηση και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Άρθρο 15 της ΚΥΑ 5833/155045/ΦΕΚ Β 3324/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ανά Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική ένδειξη ή για το σύνολο των ποικιλιών στην περίπτωση των ποικιλιακών, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες τυχόν πιστοποιήσεων που έχει λάβει την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο από μία ή περισσότερες Δ.Α.Α. Π.Ε.

3. Η πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους γίνεται με e-παράβολο. Η κατάθεση των τελών ενεργείται πριν από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση πιστοποιητικού και η απόδειξη κατάθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Α.Α. Π.Ε. μαζί με την σχετική αίτηση. Πλέον των ανωτέρω δειγμάτων το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων στα Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε καθορίζεται στα 40 Ευρώ ανά δείγμα. Στα ποσά του ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνεται το κόστος της οργανοληπτικής εξέτασης των οίνων Π.Ο.Π. το οποίο αποδίδεται απευθείας στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου η οποία διοργανώνει τις οργανοληπτικές δοκιμές και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. ανά κατάταξη οίνου ή με βάση την ετησία παραγωγή οίνων Π.Ο.Π.

Νομοθεσία

ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(ΦΕΚ 3324/27.12.2013

ΚΥΑ 5066/117288/27.10.2015(ΦΕΚ 2322/27.10.2015

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Ταβερναράκη Νίκη, τηλ. 2813 407916, e-mail ntavernaraki@crete.gov.gr και

κο Κυριτσάκη Κωνσταντίνο, τηλ. 2813 407918, e-mail Kyritsakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr