Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης βοοειδών ΠΚ-ΚΑΦ-17

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-17

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 407
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Αίτημα διακοπής λειτουργίας και άρσης κωδικού καταχώρησης εκμετάλλευσης βοοειδών, υποβάλλεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης.

Η αποδοχή του αιτήματος από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία:

· προϋποθέτει την ύπαρξη μηδενικού ζωικού κεφαλαίου στην εκμετάλλευση που προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία της

· είναι δυνατό να επίκειται σε περιορισμούς που θέτουν οι ειδικότερες υγειονομικές κτηνιατρικές διατάξεις.

Αίτημα αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης, υποβάλλεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης. Η αποδοχή του αιτήματος από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία είναι δυνατό να επίκειται σε περιορισμούς που θέτουν οι ειδικότερες υγειονομικές κτηνιατρικές διατάξεις.

Ακολουθεί διοικητικός έλεγχος των εγγράφων και η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της αλλαγής των στοιχείων ή τη διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και με την παραλαβή υπογεγραμμένου από τον κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής αντιγράφου της δήλωσης διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης βοοειδών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η διακοπή λειτουργίας και η άρση του αναγνωριστικού κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης ή η αλλαγή στοιχείων στα μητρώα των οικείων κτηνιατρικών αρχών αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών που εκτρέφονται/διατηρούνται για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς ή/και για την παραγωγή προϊόντων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, ανεξάρτητα του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου και πρέπει να δηλώνεται σε αυτές εντός 07 ημερών από την αλλαγή.

Δικαιολογητικά

1. Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης βοοειδών.

2. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Νομοθεσία

ΚΑΝ.1760/2000,

Ν 4711/2020 (ΦΕΚ145 Α΄),

Ν.4235/2014 (ΦΕΚ32 Α΄)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Aρμόδιος υπάληλος: Μιχαλομανωλάκη Ιωάννα

Τηλ.: 2893031234

e-mail: michalomanolaki@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραπίδης Ιωάννης

Τηλ.:2891031219

e-mail: karapidis@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννετάκη Τιμοθέη, Παπαγεωργίου Αναστασία

Τηλ.:2892022337

e-mail: giannetaki@crete.gov.gr papageorgiou@crete.gov.gr