Δήλωση παύσης λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης χοιροειδών ΠΚ-ΚΑΦ-19

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΠΚ-ΚΑΦ-19

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 409
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Αίτημα διακοπής λειτουργίας και άρσης κωδικού καταχώρησης εκμετάλλευσης χοιροειδών, υποβάλλεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης.

Η αποδοχή του αιτήματος από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία:

· προϋποθέτει την ύπαρξη μηδενικού ζωικού κεφαλαίου στην εκμετάλλευση που προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία της

· είναι δυνατό να επίκειται σε περιορισμούς που θέτουν οι ειδικότερες υγειονομικές κτηνιατρικές διατάξεις.

Αίτημα αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης, υποβάλλεται στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης. Η αποδοχή του αιτήματος από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία είναι δυνατό να επίκειται σε περιορισμούς που θέτουν οι ειδικότερες υγειονομικές κτηνιατρικές διατάξεις.

Ακολουθεί διοικητικός έλεγχος των εγγράφων και η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της αλλαγής των στοιχείων ή τη διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και με την παραλαβή υπογεγραμμένου από τον κτηνίατρο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής αντιγράφου της δήλωσης παύσης λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης χοιροειδών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η διακοπή λειτουργίας και η άρση του αναγνωριστικού κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης ή η αλλαγή στοιχείων στα μητρώα των οικείων κτηνιατρικών αρχών αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιροειδών που εκτρέφονται/διατηρούνται για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς ή/και για την παραγωγή προϊόντων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, ανεξάρτητα του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου και πρέπει να δηλώνεται σε αυτές εντός 07 ημερών από την αλλαγή.

Δικαιολογητικά

1 Δήλωση παύσης λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης χοιροειδών.

2. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Νομοθεσία

ΚΑΝ.21/2004,

Ν 4711/2020 (ΦΕΚ145 Α΄),

Ν.4235/2014 (ΦΕΚ32 Α΄),

ΚΥΑ297286/2005 (ΦΕΚ 1170 Β’)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Aρμόδιος υπάληλος: Μιχαλομανωλάκη Ιωάννα

Τηλ.: 2893031234

e-mail: michalomanolaki@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραπίδης Ιωάννης

Τηλ.:2891031219

e-mail: karapidis@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννετάκη Τιμοθέη, Παπαγεωργίου Αναστασία

Τηλ.:2892022337

e-mail: giannetaki@crete.gov.gr papageorgiou@crete.gov.gr