ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Χάρτη Διανομή ή Αναδασμού, Πίνακα Διανομής κ.α.

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση χάρτη διανομής ή αναδασμού, πίνακα διανομης, τίτλου κυριώτητας, οροσήμων κ.α., δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 412
Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Για τη χορήγηση αποσπάσματος τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις 330020/3062/1979 και 301681/1984 Αποφάσεις τ. Υπ. Γεωργίας, απαιτείται η πληρωμή παραβόλου υπέρ δημοσίου στον Κ.Α. 1259.

Το κόστος προκύπτει ως εξής:

§ 0,88 € για απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος έως 3 τετραγωνικές παλάμες

§ 0,59 € για απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος από 4 έως 10 τετραγωνικές παλάμες

§ 0,29 € για απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος για πάνω από 10 τετραγωνικές παλάμες

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να γίνει πατόντας: ΕΔΩ (θα χρειαστείτε κωδικούς TAXISnet)

Για τη χορήγηση συντεταγμένων-τεχνικών στοιχείων, απαιτείται η πληρωμή παραβόλου υπέρ δημοσίου στον Κ.Α. 1259.

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να γίνει πατόντας: ΕΔΩ (θα χρειαστείτε κωδικούς TAXISnet)

Κόστος χορήγησης συντεταγμένων-τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με την 275/24066/2014 Απ. Υπ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ 523 Β΄/28-02-2014).

1. Για τριγωνομετρικά σημεία οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:

α) για οριζόντιες συντεταγμένες (X,Υ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο,

β) για υψόμετρο (Ζ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο και

γ) για περιγραφή τριγωνομετρικού σημείου 0,50 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο

2. Για ορόσημα και στάσεις πολυγωνικών οδεύσεων οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:

α) για οριζόντιες συντεταγμένες (X,Υ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση και

β) για υψόμετρο (Ζ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση

3. Για τη χορήγηση λοιπών τεχνικών στοιχείων (τεύχη επίλυσης τριγωνισμού, οδεύσεων, αυτοσχέδια υπαίθρου, τεύχη γωνιομετρήσεων κλπ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 0,50 ευρώ ανά σελίδα του αντίστοιχου τεύχους.

Δικαιολογητικά

E -Παράβολο ή τέλη & απόδειξη πληρωμής αυτών


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Κουβιδάκη Ελένη, τηλ. 2813 407946, e-mail kouvidakie@crete.gov.gr και

κο Γιρβαλάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407947, e-mail girvalakis-g@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr