Διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων ή Παραχωρητήριου ή Απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Άρθρου 12 Ν.4061-2012

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 413
Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2022

Δικαιολογητικά

1. Αποδεικτικά στοιχεία για διόρθωση (κατά περίπτωση)

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας αιτούντος , σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως

( άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2690/1999)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες