Δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών εκμεταλλεύσεων Πουλερικών ΠΚ-ΚΑΦ-20

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΑΦ-20

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 417
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Ως εμπορική εκμετάλλευση πουλερικών νοείται η εγκατάσταση όπου εκτρέφονται πουλερικά για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με το παράρτημα της υπ’ αρ. 1824/332840/24-11-2021 (ΦΕΚ B΄ 5718) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά την περάτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και είτε πριν τη γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (Α’ 75), και όπου αυτός τυγχάνει εφαρμογής, είτε πριν την πρώτη είσοδο ζωικού κεφαλαίου, οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών υποβάλλουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Μετά τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων της αίτησης οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες καταχωρούν τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές εγγράφονται στο ανωτέρω Μητρώο με ένα κωδικό αριθμό ανά παραγωγική κατεύθυνση. Ο κωδικός αυτός αντικαθιστά τυχόν παλαιότερους κωδικούς (διακριτικούς) αριθμούς με διαφορετικό μορφότυπο και χορηγείται από τις ανωτέρω αρχές με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται άλλη διαδικασία χορήγησής του βάσει ειδικών διατάξεων.

Όταν η εμπορική εκμετάλλευση διαθέτει ήδη κωδικό αριθμό του παραρτήματος βάσει ειδικών διατάξεων, ο κωδικός αριθμός αυτός και η ημερομηνία χορήγησής του αναγράφονται από τους ιδιοκτήτες στην ανωτέρω αίτηση.

Όταν σε μια πτηνοτροφική εγκατάσταση συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες κατηγορίες εμπορικών παραγωγικών κατευθύνσεων (π.χ. εμπορία πουλερικών απόδοσης ως οικόσιτα και ωοπαραγωγή) στο ίδιο γεωτεμάχιο και σε διαφορετικούς θαλάμους, αυτές εγγράφονται στο μητρώο ως ξεχωριστές εκμεταλλεύσεις, με διαφορετικό κωδικό αριθμό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις-δηλώσεις εγγραφής και οι εκμεταλλεύσεις αυτές λογίζονται ως συστεγαζόμενες είτε ανήκουν στον ίδιο είτε σε διαφορετικό ιδιοκτήτη. Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται όταν διαφορετικοί ιδιοκτήτες εκτρέφουν πουλερικά της ίδιας παραγωγικής κατεύθυνσης σε κοινό γεωτεμάχιο και ξεχωριστούς θαλάμους.

Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις ίδιες αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από τη μεταβολή τους. Η υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει και για την προσωρινή ή οριστική παύση της δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ασκούσαν δραστηριότητα πριν την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο ή μεριμνούν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε αυτό, κατά περίπτωση, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα αναθρεπτήρια πουλερικών και τα εκκολαπτήρια, οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τις εγγράψουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο, κατά περίπτωση, πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ» κατά την υπ’ αρ. 1618/162339/22-6-2021 απόφαση.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση - δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών.

2. Έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης /

3. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Έγγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ για την διασταύρωση της μόνιμης κατοικίας και του Α.Φ.Μ.

5. Έντυπο «Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής»

Νομοθεσία

ΚΑΝ. 429/2016,

Κ.2035/2019,

Ν.5046/2012 (ΦΕΚ 75 Α΄),

Ν.4711/2020 (ΦΕΚ145Α΄),

Ν.4235/2014,

ΠΔ.216/2003 (ΦΕΚ 181 Α΄),

Π.Δ. 374/2001 (ΦΕΚ 251 Α΄),

ΚΥΑ 1824/33284/24.11.2021 (ΦΕΚ5718 Β’ ),

ΚΥΑ 283329/2010 (ΦΕΚ 1940 Β΄)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr