ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - Χορήγηση Συντεταγμένων Οροσήμων Αναδασμού

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση συντεταγμένων οροσήμων Αναδασμού, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Πενήντα (50) ημέρες εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 425
Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (e-παράβολο).

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας στην αρμόδια Υπηρεσία με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα. Εάν το αίτημα υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν απαιτείται υπογραφή του εντύπου της Αίτησης καθώς η ταυτοποίηση γίνεται μέσω Taxisnet.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Απαιτείται η έκδοση και πληρωμή e-παραβόλου & η έκδοση της απόδειξης πληρωμής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Η έδοση και πληρωμή του e-παραβόλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ e-παράβολο.

1. Επισκεπτόμαστε την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr

2. Υπηρεσίες προς πολίτες

3. Ε-παράβολο

4. Είσοδος για μη πιστοποιημένους χρήστες

5. Χορήγηση παραβόλου

6. Φορέας Δημοσίου, Επιλέγω: "Αγροτικής Ανάπτυξης/Τοπογραφική-Αλιεία-Οικοτεχνία ΚΗΜΟ"

7. Κατηγορία παραβόλου: Επιλέγω αυτό που χρειάζομαι π.χ. Τοπογραφικό Διάγραμμα Ηράκλ.ή ορόσημα κ.λπ.

8. Τύπος παραβόλου

9. Ποσό σε .... ευρώ

10. Υποβολή Αιτήματος

11. Έκδοση παραβόλου

12. Πληρωμή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο τύπος του παραβόλου και το ποσό διευκρινίζονται από το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραβόλου και την πληρωμή αυτού, προσκομίζεται στο Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας το αποδεικτικό πληρωμής.

Δικαιολογητικά

Απόδειξη πληρωμής του e-παραβόλου.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Κουβιδάκη Ελένη, τηλ. 2813 407946, e-mail kouvidakie@crete.gov.gr και

κο Γιρβαλάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407947, e-mail girvalakis-g@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr