Άδεια τομής οδοστρώματος επαρχιακής οδού για τη διέλευση υπογείου αγωγού

Αριθμός αιτήματος: 435
Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2022

Δικαιολογητικά

1. Τεχνική Έκθεση Έργου

Η τεχνική έκθεση περιέχει:

• Τη γενική περιγραφή του έργου, όπου αναγράφεται:

α. ο σκοπός αυτού,

β. η επαρχιακή οδός όπου πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες, καθώς επίσης και η ευρύτερη περιοχή,

γ. η όδευση των υπόγειων αγωγών (π.χ. παράλληλα ή εγκάρσια με τον άξονα της οδού).

• Τον καθορισμό της θέσης των υπόγειων αγωγών, του είδους του υλικού και του τρόπου τοποθέτησής του.

• Τις προδιαγραφές καθώς και περιγραφή κάθε άλλου υλικού που τυχόν θα τοποθετηθεί στο έργο (φρεάτια, καλύμματα φρεατίων, κ.λ.π.).

• Τον τρόπο αποκατάστασης των σκαμμάτων, που είναι παράλληλα προς τον άξονα της οδού.

• Τον καθορισμό της θέσης όλων των ενδεχόμενων εγκάρσιων διελεύσεων, καθώς επίσης περιγραφή του τρόπου εγκάρσιας διέλευσης (με διάτρηση, τομή ή σε θέση τεχνικού).

• Σε περίπτωση κατασκευής τεχνικών: το υλικό, τον τρόπο και την θέση κατασκευής του.

• Αναφορά στον πιθανό χρόνο έναρξης των εργασιών και η χρονική διάρκειά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η περιγραφή των εργασιών περιλαμβάνει ιδιαίτερα τα οριζόμενα στην παρ. 3η του αρθρ. 7 της αρ. 725/23/04-01-12 (ΦΕΚ 5Β’/05-01-12) Υπ. Απόφασης.

2. Τοπογραφικό Διάγραμμα (ή Οριζοντιογραφία) κλιμ. 1:500 (κατ΄ εξαίρεση με κλιμ. 1:1000)

Στο σχέδιο οριζοντιογραφίας αποτυπώνεται όλη η περιοχή διέλευσης των αγωγών. Στο σχέδιο φαίνονται:

• τα όρια του ασφαλτικού οδοστρώματος και του ερείσματος (ή τυχόν πεζοδρομίων) της οδού με τα πλάτη τους,

• η ζώνη απαλλοτρίωσης του δημοσίου,

• τα υπάρχοντα τεχνικά της οδού,

• το υπάρχον δίκτυο των υπόλοιπων οδών με τα πλάτη αυτών, το χαρακτηρισμό (επαρχιακές, δημοτικές - κοινοτικές και ιδιωτικές) και το είδος του οδοστρώματός τους,

• οι υπάρχουσες κατασκευές (π.χ. κυκλοφοριακές συνδέσεις, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, στηθαία ασφάλειας, φωτεινοί σηματοδότες κλπ.),

• η προτεινόμενη θέση διέλευσης των αγωγών και αναγράφονται ανά διαστήματα η απόσταση των αγωγών από τον άξονα της οδού (η αναγραφή των αποστάσεων είναι απαραίτητη στα σημεία αλλαγής θέσης των αγωγών) καθώς επίσης τα μήκη των αγωγών μεταξύ των διαδοχικών διαστημάτων,

• οι προτεινόμενες θέσεις εγκάρσιων διελεύσεων και ο τρόπος διέλευσης (π.χ. τομή οδοστρώματος, διάτρηση),

• οι ακριβείς θέσεις διαφόρων άλλων κατασκευών που τυχόν είναι απαραίτητες για την κατασκευή του προτεινόμενου υπόγειου δικτύου (π.χ. φρεάτια).

Το σχέδιο οριζοντιογραφίας έχει κλίμακα 1:500. Σε περιπτώσεις μεγάλων μηκών διέλευσης υπόγειων αγωγών και ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία μας είναι δυνατόν να υποβληθούν σχέδια με κλίμακα 1:1000.

3. Κατασκευαστικά σχέδια – περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών

Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται με τεύχος κατασκευαστικών σχεδίων, που περιλαμβάνει:

• Σχέδια με λεπτομέρειες των σκαμμάτων παράλληλα προς τον άξονα της οδού με όλες τις διαστάσεις τους (βάθος, πλάτος) καθώς επίσης και τον τρόπο αποκατάστασης αυτών.

• Σχέδια με λεπτομέρειες όλων των εγκάρσιων διελεύσεων αγωγών με όλες τις διαστάσεις τους (βάθος, πλάτος) καθώς επίσης τον τρόπο αποκατάστασης αυτών.

• Σχέδια με λεπτομέρειες τυχόν πρόσθετων κατασκευών (π.χ. κατόψεις – τομές φρεατίων).

Όλα τα σχέδια θα έχουν κλίμακα 1:20.

Για την επανεπίχωση των ορυγμάτων ισχύει η σχετική ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στην παρ. 3ε του αρθρ. 7 της αρ. 725/23/04-01-12 (ΦΕΚ 5Β’/05-01-12) Υπ. Απόφασης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Συντονιστή Ασφαλείας)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Συντονιστή Ασφαλείας, με την οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων περί σήμανσης και ασφαλείας τόσο των εργαζομένων, όσο και των διερχομένων οχημάτων και πεζών.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Νόμιμου εκπροσώπου κυρίου του έργου)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του κυρίου του έργου, με την οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση:

α) για την άμεση έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών,

β) για την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημιάς που ήθελε προκύψει στην οδό ή στον εξοπλισμό της (π.χ. πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας, δίκτυα ηλ/φωτισμου κ.λ.π.) ή σε άλλα δίκτυα (δημόσια ή ιδιωτικά) (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες κ.λ.π.), με δική του μέριμνα και δαπάνες,

γ) για την άμεση μεταφορά του αγωγού σε νέα θέση που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, όταν ζητηθεί, σε περίπτωση μελλοντικών εργασιών συντήρησης ή βελτίωσης της οδού από την Υπηρεσία, με δική του μέριμνα και δαπάνες.

Επίσης, στην Υπευθ. Δήλωση να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 725/23/04-01-12 (ΦΕΚ 5Β’/05-01-12) (άρθρο 12 παρ. 9), δεν συμπληρώνεται η παράγραφος γ της Υπεύθυνης Δήλωσης.

6. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια του ΥΠΕΚΑ και υπογράφεται από το μηχανικό και τον κύριο του έργου.

7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (όπου απαιτείται)

Για την έκδοση της απόφασης άδειας διέλευσης αγωγού και πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο κύριος του έργου να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών, η οποία απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Το ποσόν της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την Υπηρεσία μας ανάλογα με την έκταση και το είδος των εργασιών. Συνήθως υπολογίζεται στο 10% του προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Στην εγγυητική επιστολή αναγράφεται με ακρίβεια η θέση όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ο τίτλος του έργου και να περιέχεται σε αυτήν η παράγραφος «… το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας». Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή του σώματός της.

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται στην σχετική απόφαση και αρχίζει από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης της Υπηρεσίας από τον κύριο του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της οδού. Συνήθως είναι από 15 έως 24 μήνες.

Η εγγυητική επιστολή δεν υποβάλλεται συνημμένα με την αρχική αίτηση. Κατατίθεται με νέα αίτηση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία μας σχετικά με το ύψος και τη διάρκεια ισχύος της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση εργασιών ή μη τήρηση των προθεσμιών, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης σε βάρος και για λογαριασμό του κύριου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει κατάπτωση της εγγύησης με απλή δήλωση της Υπηρεσίας προς τον φορέα έκδοσής της.

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το αρ. πρ. 528/075/23-06-09 (ΦΕΚ 1375Β’) «Κανονισμός Καθορισμού Τελών Διέλευσης κ.λ.π. κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 29 παρ. 6, Ν.3431/2006».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η τεχνική έκθεση, το τοπογραφικό διάγραμμα (ή οριζοντιογραφία) και τα κατασκευαστικά σχέδια υπογράφονται από το μηχανικό και από τον κύριο του έργου. Υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα σε φάκελο με αίτηση του κυρίου του έργου. Όλα τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή αποδεκτού τύπου από την Υπηρεσία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. 3β αρθρ. 7 της αρ. 725/23/04-01-12 (ΦΕΚ 5Β’/05-01-12) Υπ. Απόφασης, σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμό αντικλήτου, εφ’όσον αυτό εδρεύει εκτός του Δήμου.

9. Βεβαίωση ΕΕΤΤ περί κατοχής γενικής άδειας

Η βεβαίωση αυτή (τελευταίου εξαμήνου) απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3στ του αρθρ. 7 της αρ. 725/23/04-01-12 (ΦΕΚ 5Β’/05-01-12) Υπ. Απόφασης. Με τη βεβαίωση αυτή πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

10. Έγκριση της παρ. 3ι του αρθρ. 7 της αρ. 725/23/04-01-12 (ΦΕΚ 5Β’/05-01-12) Υπ. Απόφασης

Αφορά την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε συγκεκριμένες περιοχές, σύμφωνα με το αρθρ. 4 της σχετ. απόφασης.

ΙΙ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά μετά την έγκριση άδειας τομής

1. Μελέτη προσωρινής σήμανσης (Σχέδιο Εργοταξιακής σήμανσης – στένωσης λωρίδας)

Μετά την έγκριση της άδειας τομής υποβάλλεται στην Υπηρεσία μελέτη προσωρινής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή «Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/09-07-03), που περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση για τον τρόπο σήμανσης των εργασιών: Στην έκθεση περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών, οι απαιτήσεις κατάληψης τμήματος της οδού (πεζοδρόμιο, πλάτος οδοστρώματος κλπ.) και η σήμανση στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Τέλος αναφέρεται ο χρόνος έναρξης των εργασιών και η χρονική διάρκεια αυτών.

β) Τοπογραφικό Δ/μα - Σχέδιο οριζοντιογραφίας με κλίμακα 1:500: Το σχέδιο περιέχει όλα τα στοιχεία της αρχικής οριζοντιογραφίας (πριν την έγκριση) (βλ. δικαιολογητικό αρ. 2). Επιπλέον σημειώνονται το ακριβές μήκος του τμήματος της οδού, επί του οποίου θα εκτελεστούν εργασίες καθώς επίσης όλα τα μέσα σήμανσης και οι ακριβείς θέσεις τους (αποστάσεις κλπ.) για την εργοταξιακή σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της παραπάνω προδιαγραφής.

Η μελέτη σήμανσης υποβάλλεται σε τέσσερα αντίγραφα σε φάκελο με αίτηση του κυρίου του έργου και μετά την έγκρισή της διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας για την έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας.

Για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης και της οριζοντιογραφίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

• Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά την ημέρα, ώστε κατά τη νύχτα όλο το οδόστρωμα να αποδίδεται στην κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς. Εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την εκτέλεση εργασιών ή τη διατήρηση της προσωρινής σήμανσης κατά τη νύχτα, τότε αυτό πρέπει να αιτιολογείται. Στην περίπτωση αυτή η σήμανση θα προβλέπει την τοποθέτηση και λειτουργία αναλαμπόντων φανών.

• Σε περίπτωση εργασιών σε μήκος μεγαλύτερο των 200m, οι εργασίες θα εκτελούνται και θα ολοκληρώνονται σταδιακά κατά τμήματα. Το μήκος κάθε τμήματος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 200m. Η έναρξη των εργασιών σε κάθε τμήμα θα γίνεται μετά την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών στο προηγούμενο τμήμα, την απομάκρυνση της προσωρινής σήμανσης σε αυτό και την απόδοση αυτού σε κυκλοφορία.

• Τέλος, εφόσον προβλέπεται και η εκτέλεση τοπικών εργασιών (π.χ. φρεάτια), που απαιτούν την κατάληψη μεγαλύτερου πλάτους οδοστρώματος, η μελέτη σήμανσης θα περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα σχέδια σήμανσης.

2. Κατασκευαστικά σχέδια επικαιροποιημένα

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει απόκλιση των θέσεων τοποθέτησης των υπόγειων δικτύων σε σχέση με τα σχέδια της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης, ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να υποβάλει επικαιροποιημένα κατασκευαστικά σχέδια με τις ακριβείς θέσεις της όδευσης των δικτύων και των τυχόν κατασκευών.

Τα επικαιροποιημένα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή αποδεκτού τύπου από την Υπηρεσία.

Η μη υποβολή επικαιροποιημένων κατασκευαστικών σχεδίων αποτελεί παράβαση των όρων της απόφασης και λόγο άρνησης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των εργασιών από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να καλέσει των κύριο του έργου για παροχή πληροφοριών για το έργο και την υποβολή επικαιροποιημένων σχεδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τοπογραφικό διάγραμμα (ή οριζοντιογραφία), η τεχνική έκθεση και τα κατασκευαστικά σχέδια

υπογράφονται τόσο από το μηχανικό όσο και από τον κύριο του έργου.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες