Αίτηση βεβαίωσης Κυκλοφοριακή σύνδεσης

Αριθμός αιτήματος: 443
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Δικαιολογητικά

1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (με το πιστοπ. μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο) που να αποδεικνύει τη νόμιμη κυριότητα του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί η εγκατάσταση κατηγορίας Α.

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου (σε περίπτωση εκμίσθωσης της ιδιοκτησίας, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα-Οριζοντιογραφία Κυκλ. Συνδ. (εις 4πλουν) σε κλίμακα 1:200 ή 1:500, όπου θα αποτυπώνονται τα εξής:

I. Το οικόπεδο της εγκατάστασης (με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ‘87) με τα υπάρχοντα κτίσματα (με τις διαστάσεις τους) και τα υπό ανέγερση κτίσματα της εγκατάστασης στο συγκεκριμένο οικόπεδο (με τις διαστάσεις τους). Να αναγράφεται το είδος της προς εκμετάλλευση επιχείρησης.

II. Τα όρια του ασφαλτικού οδοστρώματος και του ερείσματος της οδού με τα πλάτη και τα υψόμετρά τους σε χαρακτηριστικά σημεία, τα πρανή και τα υψόμετρά τους, καθώς επίσης και η ζώνη απαλλοτρίωσης Δημοσίου. Η αποτύπωση του δρόμου θα εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 150μ. ή τα 100μ., ανάλογα με τον τύπο της Κ. Σ. που απαιτείται (για τον έλεγχο ορατότητας).

III. Απεικόνιση των πλησιέστερων κόμβων, συμβολών ή διασταυρώσεων επί της επαρχ. οδού, για 100 μ. ή 70μ. (για Κ.Σ. τύπου Γ’ ή Δ’ αντίστοιχα) εκατέρωθεν της Κ.Σ. (για τον έλεγχο απόστασης από συμβάλλουσα οδό).

IV. Οι υφιστάμενες Κ.Σ. που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 70μ. από την προτεινόμενη Κ.Σ. (αν υπάρχουν εγκεκριμένες, τότε απαιτείται η κατασκευή κοινής Κ.Σ. με την προτεινόμενη).

V. Για τη διαμόρφωση των ζωνών επιβράδυνσης-επιτάχυνσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Β.Δ. 465/70 (όπως ισχύει), αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος από την ιδιοκτησία, να αποτυπώνεται το πρόσωπο των όμορων οικοπέδων που βρίσκονται εκατέρωθεν της ιδιοκτησίας.

VI. Η οικοδομική γραμμή.

VII. Τα υπάρχοντα τεχνικά της οδού με την αποτύπωση των φυσικών αποδεκτών ομβρίων υδάτων.

VIII. Το υπάρχον δίκτυο οδών με τα πλάτη τους, το χαρακτηρισμό (ιδιωτικές-δημοτικές-επαρχιακές) και το είδος του οδοστρώματός τους.

IX. Η υφιστάμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

X. Η απαιτούμενη οριζόντια και κάθετη κυκλοφοριακή σήμανση της σύνδεσης, σύμφωνα με τα παραρτήματα που είναι προσαρτημένα στο Π.Δ. 118/06 και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

XI. Ο προτεινόμενος Οδικός Φωτισμός και η όδευση των καλωδίων με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες σύμφωνα με το τροποποιημένο Β.Δ. 465/70.

XII. Ο τρόπος απορροής των όμβριων υδάτων της Κ.Σ. με τις προτεινόμενες σχάρες και φρεάτια και την όδευσή τους στο πλησιέστερο τεχνικό ή εντός του οικοπέδου.

XIII. Ο αναλυτικός υπολογισμός του εμβαδού της έκτασης του Δημοσίου που καταλαμβάνει η προς έγκριση Κ.Σ.

Επίσης, στο Τοπογραφικό Διάγραμμα πρέπει να εμπεριέχεται η δήλωση μηχανικού του Ν. 651/77, η δήλωση του ιδιοκτήτη (υπογεγραμμένη), απόσπασμα Κτημ/κου Δ/τος καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχέδιο θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή (σε μορφή «.dwg» ή «.dxf»), για το αρχείο της Υπηρεσίας μας.

4. Τεχνική έκθεση Μηχανικού σχετικά με την εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας, τον κυκλοφοριακό φόρτο, την ύπαρξη ορατότητας στο ύψος του οφθαλμού του οδηγού (1,06 μ.) (150 μ. για Κ.Σ. τύπου Γ’ ή 100 μ. για Κ.Σ. τύπου Δ’), την απόσταση από συμβάλλουσα οδό και περιγραφή των εργασιών κατασκευής Κ.Σ.

5. Μελέτη απορροής όμβριων υδάτων της ιδιοκτησίας στο πλησιέστερο τεχνικό ή εντός του οικοπέδου. Θα περιλαμβάνει υδραυλική μελέτη, τεχνική έκθεση μηχανικού, κατά πλάτος τομές της σύνδεσης και σχέδιο με τομή κατά πλάτος στο κέντρο της νησίδας σε κλ. 1:50 ή 1:20.

6. Ηλεκτρολογική Μελέτη Οδικού Φωτισμού και μελέτη Φωτοτεχνίας .

7. Βεβαίωση ορίου απαλλοτρίωσης ή Βεβαίωση ορίου οδού (πρόσφατη).

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει:

α) ότι θα κατασκευάσει την κυκλοφοριακή σύνδεση με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

β) ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης, βελτίωσης, αλλαγής χάραξης της οδού ή κατασκευής παράπλευρης οδού θα προσαρμόσει την κυκλοφοριακή σύνδεση στη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία απαίτηση ή αποζημίωση από την Υπηρεσία μας.

γ) θα συντηρεί και θα διατηρεί σε καλή κατάσταση και με δαπάνες του την διαγράμμιση που οριοθετεί την κυκλοφοριακή σύνδεση, την τραπεζοειδή νησίδα, την κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) και θα φροντίζει για την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού και του συστήματος απορροής ομβρίων, προκειμένου οι υπόψη εγκαταστάσεις να λειτουργούν με ασφάλεια.

δ)* σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, αν δεν υπάρξει ανανέωση του μισθώματος θα προβεί με δικά του έξοδα στην αποξήλωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (νησίδες σχάρες ομβρίων, στύλους ηλεκτροφωτισμού) και την επαναφορά της οδού στην αρχική κατάσταση (σε περίπτωση που την αίτηση την κάνει ο ενοικιαστής)

* Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να διατηρήσει την κυκλοφοριακή σύνδεση προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνοντας τα αναφερόμενα στα 8.β) και 8.γ).

9. Συναίνεση με συμβολαιογραφικό έγγραφο των ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών, έμπροσθεν των οποίων θα διαμορφωθούν οι λωρίδες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης, περί οικειοθελούς παραχώρησης του απαιτούμενου χώρου (όπου απαιτείται).

10. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 περί ανάθεσης από ιδιοκτήτη και ανάληψης από μηχανικό για τη σύνταξη της μελέτης και της επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης.

11. Εδαφοτεχνική & Περιβαλλοντική Μελέτη (όπου απαιτείται).

12. Εγγυητική καλής εκτέλεσης (συν/ση με Υπηρεσία)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

( +30 2813 412510