Μεταβίβαση Μηχανήματος έργου

Αριθμός αιτήματος: 460
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Προϋποθέσεις

· Προϋπόθεση για την Μεταβίβαση του ΜΕ είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης του τρέχοντος έτους και τυχόν οφειλές παλαιότερων ετών καθώς και να είναι σε ισχύ η Έγκριση Τύπου.

· Αιτήσεις ή ΥΔ που δεν καταθέτονται αυτοπροσώπως από τον υπογράφοντα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής .

· Τα απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο για την ακρίβεια του φωτοαντιγράφου, (σε εφαρμογή της παρ.β. του άρθρου 1 του Ν.4250/14 περί επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων).

· Μετά την άπρακτη παρέλευση -2- μηνών από την πρωτοκόλληση της αίτησής σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συνιστά λόγο θέσης του φακέλου στο αρχείο και μη ικανοποίηση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανέλθετε με νέα αίτηση υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1) Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ή Βεβαίωση καταλληλότητας (σε ισχύ)

2) Παλιά Άδεια Κυκλοφορίας (ή Βεβαίωση δήλωσης Απώλειας αυτής από την Αστυνομία).

3) Φωτ/πία Ταυτότητας ( για φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση)

4) Καταστατικό Σύστασης ή ΦΕΚ (για εταιρία και νομιμότητα εκπροσώπησης από τον υπογράφοντα)

5) Παραστατικό ΔΟΥ για επιβεβαίωση της δ/νσης & του ΑΦΜ (πχ. Εκκαθαριστικό, Έναρξη, Φορολογική Ενημερότητα)

6) Αποδεικτικό κατοχής (πχ τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση, συμβόλαιο LEASING κλπ)

7) Υ.Δ. κατοχής & Δελτίο στοιχείων του ΜΕ νέου κατόχου (Τα έντυπα χορηγούνται από την Υπηρεσία)

8) Φωτογραφίες του Μ.Ε και από τις τέσσερεις πλευρές (εις διπλούν) με τον απαραίτητο από τον ΚΟΚ και λοιπές διατάξεις εξοπλισμό ασφαλείας (αναγκαίους καθρέπτες, φώτα, κουβούκλιο, φάρο, τρίγωνο βραδυπορίας, πυροσβεστήρα, φαρμακείο κλπ) με ημ/νία και υπογραφή του κατόχου .

9) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικού ΜΕ από διαπιστευμένο φορέα, σε εφαρμογή της ΚΥΑ οικ.15085/593 ΦΕΚ 1186/Β/2003 (αφορά τα ακόλουθα ΜΕ: περονοφόρα, εξέδρες εργασίας, αντλίες σκυροδέματος, αναβατόρια, καλαθοφόρα, γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες)

10) Αποτύπωμα χαραγμένου Αριθμού Πλαισίου (στάμπο ή φωτογραφία)

11) Αυτοψία Υπαλλήλου Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χανίων

12) Διπλότυπο Πληρωμής του Τέλους Μεταβίβασης 75€ στη ΔΟΥ (το σημείωμα καταβολής του Τέλους χορηγείται από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχο του φακέλου)

13) Εξόφληση Tέλους Xρήσης τρέχοντος έτους και τυχόν οφειλόμενων ΤΧ παλαιότερων ετών η οποία αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα:

α) Με διπλότυπο είσπραξης Τύπου – Α της ΔΟΥ

β) Με απόδειξη πληρωμής (πχ τραπέζης) και την αντίστοιχη Ταυτότητα Οφειλής (ειδοποίηση) της ΔΟΥ

γ) Με Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι τα υπόψη ΤΧ είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για τα συγκεκριμένα έτη, η οποία θα συνοδεύεται με την εκτύπωση του συστήματος TAXIS.

* Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων ΤΧ, η εξόφληση θα γίνεται με σημείωμα καταβολής που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

14) Έγκριση Τύπου Οχήματος Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού εκδίδεται από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων τηλ.2106508452-592-628 σε εφαρμογή της ΥΑ οικ.3763/111/27-05-15 ΦΕΚ 1163/Β/18-06-15 και αφορά ΜΕ συναρμολογημένα επί πλαισίου φορτηγού όπως όχημα: γερανός, αντλία σκυροδέματος, αποφρακτικό, καδοπλυντήριο, πυροσβεστικό, καλαθοφόρο, αναβατόριο, κλπ (βλπ Εγκύκλιος οικ.55898/2162/21-09-15 της ΔΤΟ του Υπ. Οικ/μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού)


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες