Ταξινόμιση Μηχανήματος Έργου

Προϋποθέσεις

· Αιτήσεις ή ΥΔ που δεν καταθέτονται αυτοπροσώπως από τον υπογράφοντα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής .

· Τα απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο για την ακρίβεια του φωτοαντιγράφου, (σε εφαρμογή της παρ.β. του άρθρου 1 του Ν.4250/14 περί επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων).

· Μετά την άπρακτη παρέλευση -2- μηνών από την πρωτοκόλληση της αίτησής σας στην Υπηρεσία μας, η μη προσκόμιση κάποιου από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συνιστά λόγο θέσης του φακέλου στο αρχείο και μη ικανοποίηση του αιτήματός σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανέλθετε με νέα αίτηση υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1) Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ή Βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδονται από το Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ τηλ 2107788070

ή Έγκριση Τύπου Οχήματος Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού εκδίδεται από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων τηλ.2106508452-592-628 σε εφαρμογή της ΥΑ οικ.3763/111/27-05-15 ΦΕΚ 1163/Β/18-06-15 και αφορά ΜΕ συναρμολογημένα επί πλαισίου φορτηγού όπως όχημα: γερανός, αντλία σκυροδέματος, αποφρακτικό, καδοπλυντήριο, πυροσβεστικό, καλαθοφόρο, αναβατόριο, κλπ (βλπ Εγκύκλιος οικ.55898/2162/21-09-15 της ΔΤΟ του Υπ. Οικ/μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού)

2) Φωτ/πία Ταυτότητας ( για φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση)

3) Καταστατικό Σύστασης ή ΦΕΚ (για εταιρεία και νομιμότητα εκπροσώπησης από τον υπογράφοντα)

4) Παραστατικό ΔΟΥ για επιβεβαίωση της δ/νσης & του ΑΦΜ (πχ. Εκκαθαριστικό, Έναρξη, Φορολογική Ενημερότητα)

5) Αποδεικτικά εισαγωγής (Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή Διασάφηση εισαγωγής ή Τιμολόγιο ξένου οίκου (όταν εισάγεται από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ))

6) Αποδεικτικά κατοχής** (όλα τα παραστατικά νόμιμης κατοχής από τον εισαγωγέα έως τον αιτούντα την Ταξ/ση πχ τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση, συμβόλαιο LEASING κλπ **Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποδεικτικών κατοχής υποβάλλεται ΥΔ του αιτούντος ότι είναι κάτοχος του ΜΕ τουλάχιστον για μία -10-ετία

7) Υ.Δ. κατοχής & Δελτίο στοιχείων του ΜΕ (Τα έντυπα χορηγούνται από την Υπηρεσία)

8) Φωτογραφίες του Μ.Ε και από τις τέσσερεις πλευρές (εις διπλούν) με τον απαραίτητο από τον ΚΟΚ και λοιπές διατάξεις εξοπλισμό ασφαλείας (αναγκαίους καθρέπτες, φώτα, κουβούκλιο, φάρο, τρίγωνο βραδυπορίας, πυροσβεστήρα, φαρμακείο κλπ) με ημ/νία και υπογραφή του κατόχου . Οι φωτογραφίες υποβάλλονται και σε ψηφιακό αρχείο JPEG ή TIFF σε ανάλυση τουλάχιστον 1600Χ1200pixels

9) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικού ΜΕ από διαπιστευμένο φορέα, σε εφαρμογή της ΚΥΑ οικ.15085/593 ΦΕΚ 1186/Β/2003 (αφορά τα ακόλουθα ΜΕ κατασκευής παραπάνω από -1- έτους: περονοφόρα, εξέδρες εργασίας, αντλίες σκυροδέματος, αναβατόρια, καλαθοφόρα, γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς γερανογέφυρες)

10) Αποτύπωμα χαραγμένου Αριθμού Πλαισίου (στάμπο ή φωτογραφία)

11) Αυτοψία Υπαλλήλου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χανίων

12) Διπλότυπο Πληρωμής του Τέλους Ταξινόμησης 150€ στη ΔΟΥ (το σημείωμα καταβολής του Τέλους χορηγείται από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχο του φακέλου)

13) Διπλότυπο Πληρωμής του Τέλους Χρήσης (ΤΧ) στη ΔΟΥ (το σημείωμα καταβολής του Τέλους χορηγείται από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχο του φακέλου) (δεν απαιτείται για περονοφόρα, ερπυστριοφόρα και οδοστρωτήρες)

**14) Για ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΜΕ το οποίο είχε ταξινομηθεί σε άλλη Π.Ε. απαιτούνται συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

α) Έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης ή πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής με γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών ...................................................................................................................................

β) με ταυτόχρονη υποβολή του τιμολογίου αγοράς .............................................................................................

γ) Απόφαση Ανάκλησης ή Έγγραφο διαγραφής του ΜΕ από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε. η οποία το είχε αρχικά Ταξινομήσει............

Νομοθεσία

ΚΥΑ οικ.21867/16 (ΦΕΚ 3276/Β/12-10-16)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες