Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής για Φυσικά Πρόσωπα

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για φυσικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής για Νομικά Πρόσωπα.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 213 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος

Αριθμός αιτήματος: 463
Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για φυσικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος να ιδρύσει Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης, Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού, απευθύνεται στην υπηρεσίας μας όπου και υποβάλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3919/2011, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 (για τις Ανώτερες Σχολές).

2. Η υπηρεσία μας ελέγχει τα δικαιολογητικά του κτηρίου (και συγκροτεί Επιτροπή που πραγματοποιεί αυτοψία στο εν λόγω κτήριο) ενώ μεταβιβάζει τα δικαιολογητικά του Ιδρυτή και του Δ/ντη στη Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠΠΟΤ προκειμένου να γίνει σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών (Δραματικής Τέχνης ή Χορού αντίστοιχα) του άρθρου 25, του Ν 1158/81.

3. α) Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης, Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού, ή Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού η Περιφέρεια προβαίνει σε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος.
β) Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας χορηγείται σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο (κατά την εγκύκλιο αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΕΕ/Φ22/14539/68/17-2-2012)ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β, η οποία αναφέρει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου Σχολής με τη συγκεκριμένη επωνυμία – προσωνυμία στο συγκεκριμένο κτήριο.

Χρόνος διεκπεραίωσης

Έως 213 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος ίδρυσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Ο χρόνος των 213 ημερών ισχύει για τις αιτήσεις που περιέρχονται στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία την 1/1, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 και 5, του Ν 1158/81 οι αιτήσεις για ίδρυση Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Χορού υποβάλλονται από 1/1 μέχρι 30/3 και η άδεια χορηγείται μέχρι 31/7 εκάστου έτους. Για τις αιτήσεις που (υποβάλλονται εμπρόθεσμα και) περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία μετά την 1/1, ο χρόνος των 213 ημερών για την έκδοση της τελικής πράξης μειώνεται αντίστοιχα, με τελικό όριο έκδοσης τις 31/7 εκάστου έτους.
Έως 150 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος μεταστέγασης ή μεταβίβασης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των ανωτέρω προθεσμιών (ή την παράτασή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 3 του Ν 3844/2010) δεν θεωρείται ότι έχει δοθεί σιωπηρά η αιτούμενη άδεια για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος - συμπεριλαμβανομένων των εννόμων συμφερόντων τρίτων - που σχετίζονται άμεσα με την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, την καταπολέμηση της απάτης, επίτευξη στόχων πολιτιστικής πολιτικής (εξασφάλιση υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, παρ. 4, εδάφιο β, και 2, παρ. 8, του Ν 3844/2010.
Χωρίς τη ρητή αδειοδότηση η οποία γίνεται μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους:

α) Προκύπτουν κίνδυνοι για την σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών (εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί οι προδιαγραφές του κτηρίου και η επάρκεια των προσόντων του ιδρυτή και του διευθυντή),

β) εν εξασφαλίζεται ότι η Σχολή επιτυγχάνει στόχους πολιτιστικής πολιτικής - παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (χωρίς τον έλεγχο των προσόντων του ιδρυτή και του διευθυντή αλλά και του κτηρίου),

γ) Υπάρχουν κίνδυνοι εξαπάτησης των σπουδαστών αναφορικά με την ισχύ των παρεχόμενων τίτλων σπουδών.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι σπουδαστές εισάγονται μετά από Εισαγωγικές Εξετάσεις που διοργανώνει το ΥΠ.ΠΟ.Τ, με την εγγραφή τους απολαμβάνουν παροχές (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, αναβολή στράτευσης για τους άρρενες κλπ), αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη τριετή φοίτησή τους (σύμφωνα με το νομοθετικά προβλεπόμενο πρόγραμμα) και μετά από διπλωματικές εξετάσεις που διοργανώνει το ΥΠ.ΠΟ.Τ λαμβάνουν διπλώματα (που θεωρούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ.) τα οποία τους παρέχουν επαγγελματικά και άλλα δικαιώματα (πχ δυνατότητα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις στα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ).

Παραγόμενα έγγραφα

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για φυσικά πρόσωπα Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής

Παράβολα

- για ίδρυση ή μεταβίβαση τετρακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά (440,20€).
- για μεταστέγαση εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (146,73€).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ//7388/7.2.1994 «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) καταβάλλονται:
Α) Παράβολο 440,20 ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού.
Β) Παράβολο 146,73 ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις αιτήματος μεταστέγασης Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού.
Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με νεώτερη Κ.Υ.Α.

Δικαιολογητικά

1) Είδος της Σχολής (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερη Σχολή Χορού):
Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής:


Χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη):
Ιδρυτής:
Προτεινόμενος Δ/ντης:

2) Για τον ιδρυτή: Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών που να παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας ενός από τα κύρια μαθήματα του προγράμματος σπουδών (άρθρο 4 του Ν. 1158/81 και 3 παρ. 7α του Ν. 2557/97). Τα προσόντα των καθηγητών αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.. 370/83. (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής).

3) Για τον ιδρυτή: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

4) Για τον ιδρυτή: Υπεύθυνη !ήλωση ότι «εν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π... και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.»

5) Για τον ιδρυτή: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες.

6) Για τον ιδρυτή (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

7) Για τον ιδρυτή: Υπεύθυνη δήλωση ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους- μέλους της Ε.Ε. και ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη iii) δεν έχει πτωχεύσει.

8)Παράβολο
- για ίδρυση ή μεταβίβαση τετρακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά (440,20€).
- για μεταστέγαση εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (146,73€).

9) Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού (και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, β. ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία – προσωνυμία της Σχολής, και γ. διεύθυνση, αριθμός, πόλη).

10) Τομή στη θέση της κλίμακος, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.

11) Υπεύθυνη δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτηρίου. Στη δήλωση αναγράφεται και το βάρος των φορτίων. Ελάχιστο επιτρεπτό: 350 kg/m2.

12) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου (χορηγείται από την Πολεοδομία μετά από σχετική αίτηση). (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου ‘’αυθαίρετου’’ οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).

13) Άδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν. (Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο προορίζεται για Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Χορού αντίστοιχα).

14) Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Σχολής Χορού.

15) «Βεβαίωση Πυρασφαλείας», συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από σχετική αίτηση).

16) Για το Δ/ντη:
α) Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης: Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής ραματικής Σχολής, ή πτυχίο ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Θεατρολογίας, ή
β) Ανώτερης Σχολής Χορού: Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Καθηγητή Χορού αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής Χορού.
(Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής).

17) Για το Δ/ντη: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

18) Για το Δ/ντη: Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.»

19) Για το Δ/ντη: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ - υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό : α) για Αν. Σχολή Δραματικής Τέχνης για τουλάχιστον δεκαετή ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Θέατρο ή σε Δραματική Σχολή
ως Καθηγητής και διοικητικές ικανότητες ή β) για Αν. Σχολή Χορού για αποδεδειγμένα ανώτερα προσόντα καλλιτεχνικής επιδόσεως, με δεκαετή προϋπηρεσία ως Δ/ντης ή Καθηγητής Σχολής Χορού και διοικητικές ικανότητες).

20) Για το Δ/ντη (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

21) Συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα των καθηγητών ανά διδασκόμενο μάθημα (όχι δικαιολογητικά).
Τα μαθήματα αναφέρονται στο άρθρο 23 του Π.. 370/83 για Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και στο άρθρο 23 του Π 372/83 για Ανώτερη Σχολή Χορού.

22) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής

Νομοθεσία

ΠΔ. 370/83 ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ 107291 / 9-11-2011 «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού » (ΦΕΚ 2664/Β/2011, ΑΑ: 457ΡΓ-Ν6Υ).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Ι.Κονδυλάκη 105 & Βάρνης

Για περισσότερες πληροφορίες,

τηλ. 2810 260938 Email : iakovidoum@crete.gov.gr , stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,

Μαρία Ιακωβίδου iakovidoum@crete.gov.gr