Έγκριση Ίδρυσης Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης - Πρόχειρο Κατάλυμα

Η διαδικασία αφορά την έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας και είναι υποχρεωτική για κάθε κτηνοτρόφο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση έγκρισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του. Η αίτηση υποβάλεται είτε με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά πατώντας: ΕΔΩ

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 486
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται.

Νομοθεσία

 • Νόμος 5087/2024 (ΦΕΚ 25/Α) Άρθρα 6
 • Νόμος 4859/2021 (ΦΕΚ 228/Α) Άρθρα 1 έως και 11, εκτός του άρθρου 8.
 • Νόμος 4711/2020 (ΦΕΚ 145/Α) Άρθρα 4
 • Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α) Άρθρα 43.1, 43.4, 43.5, 43.9, 64.41
 • Νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α)
 • Προεδρικό Διάταγμα 215/2003 (ΦΕΚ 181/Α) Άρθρα 3 και 4
 • Προεδρικό Διάταγμα 216/2003 (ΦΕΚ 181/Α) Άρθρα 4, 5, 6 και 12
 • Προεδρικό Διάταγμα 374/2001 (ΦΕΚ 251/Α) Άρθρα 7
 • Προεδρικό Διάταγμα 179/1998 (ΦΕΚ 133/Α) Άρθρα 3, 4 και 8
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 46296/8-8-2013/2013 (ΦΕΚ 2002/Β) Άρθρα 4
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 283329/2-10-2010/2010 (ΦΕΚ 1940/Β) Άρθρα 3, 4 και 8
 • Υπουργική Απόφαση 427/2-3-2023/2023 (ΦΕΚ 1414/Β) Άρθρα Παράρτημα 5
 • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022/2022 (ΦΕΚ 841/Β)
 • Υπουργική Απόφαση 1848/278812/8-10-2021/2021 (ΦΕΚ 4855/Β) Άρθρα 6

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στο αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κος Γωνιάς Ευάγγελος, τηλ. 2813 407926, e-mail gonias.e@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr