ΤΠΦΕ - Εγγραφή/Τροποποίηση στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) που Ασχολούνται με Δραστηριότητες που αφορούν Φυτά, Φυτικά Προϊόντα κ.α.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή/τροποποίηση στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα κ.α., δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Μέχρι πενήντα (50) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 488
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Με την εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών χορηγείται αριθμός μητρώου και ακολουθεί εντός 15 ημερών ο επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης εάν πρόκειται για εταιρεία.

2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις εάν πρόκειται για εταιρεία.

3. Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού σε ισχύ από το οικείο ανά περίπτωση Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου (Τ.Α.Α.Ε.) κατά περίπτωση.

4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) σε ισχύ από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατά περίπτωση .

5. Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου/ων συμβολαίου/ων για τις δηλούμενες προς εγγραφή εγκαταστάσεις .

6. Σκαρίφημα ή αεροφωτογραφίες από διαθέσιμες εφαρμογές (Κτηματολόγιο, Google maps κλπ) των εγκαταστάσεων του επαγγελματία που πρόκειται να εγγραφούν στο μητρώο .

7. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυτοϋγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης .

Νομοθεσία

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝ. (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 37/2021 (ΦΕΚ 94Α)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κο Φιλίππου Εμμανουήλ, τηλ. 2813 407920, e-mail fytoprostasia@crete.gov.gr και

κα Κεφαλογιάννη Θηρεσία, τηλ. 2813 407921, e-mail fytoprostasia@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr