ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Χρόνος διεκπεραίωσης: ΑΜΕΣΑ

Αριθμός αιτήματος: 489
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1.Αίτηση για απόκτηση τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην Αναισθησιολογία ως έμμισθος ειδικευόμενος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν.4850/2021(ΦΕΚ 208 τ.Α΄).

2.Πτυχίο Ιατρικής α) Για κατόχους πτυχίων της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος. β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου αυτό απαιτείται). γ)Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου(με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ όπου απαιτείται) και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

3.Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4.Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησής τους ως έμμισθων υπεράριθμων.

5.Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής θέσης σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα και περί μη

άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Για υπηκόους κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.(άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν.4251/2014-ΦΕΚ/80/Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν.4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του Ν.4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 Ν.4251/2014) ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση για απόκτηση τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην Αναισθησιολογία ως έμμισθος ειδικευόμενος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν.4850/2021(ΦΕΚ 208 τ.Α΄).

2.Πτυχίο Ιατρικής α) Για κατόχους πτυχίων της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος. β) Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου αυτό απαιτείται). γ)Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου(με σφραγίδα ΧΑΓΗΣ όπου απαιτείται) και επίσημη μετάφρασή του και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

3.Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

4.Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησής τους ως έμμισθων υπεράριθμων.

5.Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής θέσης σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα και περί μη

άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Για υπηκόους κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.(άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν.4071/12 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν.4251/2014-ΦΕΚ/80/Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα/Ελληνίδα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν.4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του Ν.4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 Ν.4251/2014) ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες κυρία Παπαδάκη Μαρία τηλ. 2813410732 mpapadaki@crete.gov.gr