΄Έγκριση χρήσης και χορήγηση αριθμού καταχώρησης για διαχείριση ΖΥΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2012/ΕΚ και την ΥΑ 612/118658 (ΦΕΚ Β΄1983/2020) (ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-3)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-3

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 20 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 250
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Πριν από την έναρξη των εργασιών τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για έγκριση χρήσης και χορήγηση αριθμού καταχώρισης. Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου ή ψηφιακά.

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης που αφορά σε καταχώριση μονάδας διαχείρισης ή δραστηριότητας και εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον βαθμό επικινδυνότητας της μονάδας ή δραστηριότητας, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος στη μονάδα. Με απόφαση της Υπηρεσίας χορηγείται ο αριθμός καταχώρισης και καταχωρίζεται η μονάδα στο σχετικό μητρώο.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή έλλειψη δικαιολογητικών, ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

Η απόφαση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία.

Προϋποθέσεις

Η αίτηση αφορά στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

-Χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς όπως αναφέρονται στα άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009.

* Ως «χρήστες» θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα για ειδικούς σκοπούς σίτισης, για έρευνα ή για άλλους συγκεκριμένους σκοπούς∙

Χρήση για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

Χρήση σε ζώα ζωολογικών κήπων/ τσίρκων

Σταθμοί σίτισης νεκροφάγων πτηνών

Χρήση σε άλλα άγρια ζώα

Άλλες ειδικές χρήσεις σίτισης (εκτροφές γουνοφόρων)

Άλλες χρήσεις (εκτροφές χοιρινών, μηρυκαστικών, ιχθυοκαλλιέργειες)

-Κέντρα συλλογής

Ως «κέντρα συλλογής» θεωρούνται οι χώροι πλην των μονάδων μεταποίησης στους οποίους τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 συλλέγονται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σίτιση των ζώων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Για τα Κέντρα Συλλογής, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI Kεφάλαιο ΙΙ τμήμα 1, του Καν. 142/2011/ΕΚ.

Δικαιολογητικά

1. Κτηνιατρική βεβαίωση για την ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης τροφής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων της μονάδας μου.

2. Συνοπτική περιγραφή των χώρων συντήρησης και προπαρασκευής της τροφής.

3. Υπεύθυνη δήλωση διαχείρισης των πιθανών υπολειμμάτων και περισσευμάτων τροφής.

4. Προσκόμιση κατάλογου με τους προμηθευτές (και τους πελάτες για τα κέντρα συλλογής ) της επιχείρησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI, κεφάλαιο ΙΙ, τμήμα (ανάλογα με την δραστηριότητα).

6. Εμπορικό σήμα της επιχείρησης, αν υπάρχει.

7. Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα, την κατηγορία, το είδος και την μέση ημερήσια ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και παράγονται ως τελικά προϊόντα, καθώς και τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας με ειδική επισήμανση επί αυτών της παραγωγής και του τρόπου διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

8. Γενικό Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και με περιγραφή και αποτύπωση της διάταξης του τεχνικού εξοπλισμού, συσκευών και οργάνων, στο χώρο και της ροής των ζωικών υποπροϊόντων.

Νομοθεσία

-Ευρωπαϊκοί κανονισμοί: 1069/2009/ΕΚ, 142-2011/ΕΕ.

-ΥΑ 612/118658/23.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1983/2020)

- Εγκύκλιος 1568/45937/12-4-2012

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελλληνάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr