Αίτηση για υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Δικαιολογητικά

Ο υπόχρεος υποβάλλει υπογεγραμμένη την Αίτηση για υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Για ένα μεγάλο αριθμό έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β έχουν εκδοθεί ΦΕΚ προσδιορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) τα οποία περιγράφουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες, καθώς και τις αρμόδιες αρχές για τις πράξεις υπαγωγής σε Π.Π.Δ., κατά περίπτωση.

Νομοθεσία

1Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/τ.Α/21.09.2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως τροποποιηθεί και ισχύει.

2)Υπουργική Απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471), όπως ισχύει.

3Κοινή Υπουργική Απόφαση 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) "Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000."

4)Κατά περίπτωση ΦΕΚ Προσδιορισμού των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες