Έγγραφο κυκλοφορίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό (αιγοπροβάτων μετακινούμενων στο εσωτερικό της χώρας) ΠΚ-ΥΖ-03

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΥΖ-03

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήµατος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία µε την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Αυθημερόν

Αριθμός αιτήματος: 422
Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Τα αιγοπρόβατα που εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση προέλευσής τους, μετακινούμενα για οποιοδήποτε σκοπό στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από «Έγγραφο κυκλοφορίας –υγειονομικό πιστοποιητικό». Το έγγραφο κυκλοφορίας υγειονομικό πιστοποιητικό ισχύει για 5 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω μετακίνησης σε βοσκότοπο (π.χ. πεζή) το πιστοποιητικό μπορεί να ισχύει μέχρι 10 ημέρες, γεγονός που διευκρινίζεται στο σημείο 11 του εγγράφου από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία του τόπου προέλευσης των ζώων.

Το μέρος Ι του εγγράφου συμπληρώνεται με ευθύνη του κατόχου – αποστολέα των μετακινούμενων ζώων, του μεταφορέα (εάν πρόκειται για πρόσωπο άλλο του κατόχου- αποστολέα) και του εμπόρου που πιθανά συμμετέχει στην μετακίνηση, κατά το μέρος που αφορά τον καθένα. Επέχει θέση αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους κάθε υπογράφοντα για την πληρότητα και ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων που τον αφορούν και από κοινού για τον δηλούμενο προορισμό των ζώων.

Το μέρος ΙΙ του εγγράφου συμπληρώνεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, μετά από έλεγχο και πρωτοκόλληση των εγγράφων και αφορά τις υγειονομικές πληροφορίες και τις εγγυήσεις για τα μετακινούμενα ζώα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά από τον έλεγχο και την πρωτοκόλληση των εγγράφων και πριν από την έκδοσή του μέρους ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού διατηρούν το δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Το έγγραφο κυκλοφορίας - υγειονομικό πιστοποιητικό συμπληρώνεται σε 4 αντίγραφα, υπογράφονται και σφραγίζονται πρωτότυπα (ένα εξ αυτών παραμένει στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας, ένα κατατίθεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικίας Π.Ε. ή Περιφέρειας του τόπου προορισμού των ζώων, ένα συνοδεύει τα ζώα στον τόπο προορισμού και φυλάσσεται από τον παραλήπτη τους και ένα φυλάσσεται στο αρχείο της εκμετάλλευσης προέλευσής τους).

Σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο κυκλοφορίας υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να κατατίθεται από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή του τόπου προορισμού εντός 7 ημερών από την μετακίνηση των ζώων.

Δικαιολογητικά

για αιγοπρόβατα μετακινούμενα στο εσωτερικό της χώρας:

· που προορίζονται προς σφαγή:

1. Έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό (έντυπο ΠΚ-ΥΖ-03)

2. Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού με πληροφορίες απαραίτητες για την τροφική αλυσίδα.(έντυπο ΠΚ-ΥΖ-03 α)

3. Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών ζωϊκού κεφαλαίου αιγοπροβάτων (έντυπο ΠΚ – ΥΖ -03β)

· που προορίζονται προς βοσκότοπο θερινής διαμονής:

1. Έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό (έντυπο ΠΚ-ΥΖ-03)

2. Συντεταγμένες βοσκότοπου προορισμού (Δήλωση ΟΣΔΕ – ΑΤΑΚ)

3. Έγγραφη σύμφωνη γνώμη της οικείας κτηνιατρικής αρχής του τόπου προορισμού.

4. Βεβαίωση ή δελτίο ορολογικού ελέγχου για τη βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων από τα οποία να προκύπτει ότι η εκμετάλλευση είναι γνωστού υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη Βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων (επίσημα απαλλαγμένη από τη Βρουκέλλωση(Μ4) ή αρνητική ως προς τη Βρουκέλλωση (Μ2)).

Στην περίπτωση που τα ζώα πρόκειται να μετακινηθούν από το θερινό βοσκότοπο προς τον χειμερινό βοσκότοπο πρέπει απαραιτήτως να επιδεικνύεται στην κτηνιατρική αρχή επιπλέον των παραπάνω και το υγειονομικό πιστοποιητικό μετακίνησης τους προς τον θερινό βοσκότοπο.

· που προορίζονται προς Αναπαραγωγή/πάχυνση (πώληση- δωρεά αιγοπροβάτων)

1. Έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό (έντυπο ΠΚ-ΥΖ-03)

2. Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών ζωϊκού κεφαλαίου αιγοπροβάτων (έντυπο ΠΚ – ΥΖ -03β)

3. Βεβαίωση ή δελτίο ορολογικού ελέγχου για τη βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων από τα οποία να προκύπτει ότι η εκμετάλλευση είναι γνωστού υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη Βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων (επίσημα απαλλαγμένη από τη Βρουκέλλωση(Μ4) ή αρνητική ως προς τη Βρουκέλλωση (Μ2)).

4. Τιμολόγιο πώληση ή αποδοχή δωρεάς από την αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση πώλησης ή δωρεάς αιγοπροβάτων αντίστοιχα.

5. Μητρώο εκμετάλλευσης κατόχου-αποστολέα των ζώων.

Νομοθεσία

ΚΑΝ. 21/2004,

ΚΑΝ.759/2009,

Ν 4711/2020 (ΦΕΚ145 Α΄),

Ν.4235/2014 (ΦΕΚ32 Α΄)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοκολάκη Ειρήνη,

Τηλ. : 2810331620

e-mail: d.ktin.kaf@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

Aρμόδιος υπάληλος: Μιχαλομανωλάκη Ιωάννα

Τηλ.: 2893031234

e-mail: michalomanolaki@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος: Καραπίδης Ιωάννης

Τηλ.:2891031219

e-mail: karapidis@crete.gov.gr

· ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννετάκη Τιμοθέη, Παπαγεωργίου Αναστασία

Τηλ.:2892022337

e-mail: giannetaki@crete.gov.gr papageorgiou@crete.gov.gr