Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 259
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Να υπάρχει άδεια παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου σε ισχύ ή που δεν έχει ανανεωθεί έως 31.7.2022.

Παράβολα

Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης 15ευρώ/μήνα δραστηριοποίησης (-5% έκπτωση, εάν εφάπαξ καταβολή για όλο το έτος άρθρο 23 παρ. 9 Ν.4849/21).

Δικαιολογητικά

α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας .

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου (παρέχεται από την υπηρεσία).

γ) Αποδεικτικό Έναρξης Δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή.

δ) Αποδεικτικό Έναρξης Ταμειακής Μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) (εκτός από τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.).

ε) Ισχύον Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), μετά τις 31-05-2022.

στ) Ισχύον Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και

οι όροι της ρύθμισης τηρούνται μετά τις 31-05-2022.

η) Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

ζ) Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151),στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

θ) Τελευταία Δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ.

ι) Υπεύθυνη Δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α.(παρέχεται από την υπηρεσία).

κ) Αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο.

λ) Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος σε ισχύ.

μ) Βεβαίωση υγειονομικής καταλληλόλητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση.

ν) Δελτίο Καταλληλόλητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος.

ξ)Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.4.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ο) Ειδικά Δικαιολογητικά του άρθρου 7της Αριθμ. 21061/2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 980/Β/03-03-2022), κατά περίπτωση.

Νομοθεσία

Αρθρα 17 και 66 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία k.tsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr